องค์การ หรือ องค์กร (อังกฤษ: organization) คือ ?

องค์การ คำที่เราพบเห็นหรือได้ยินกันบ่อย ๆ สำหรับใช้เรียกกลุ่มองค์กรตามท้องที่ต่าง ๆ ซึ่งความหมายที่แท้จริงขององค์การ หรือที่เรียกกันว่า Organization คือ กลุ่มที่ถูกก่อตั้งขึ้นโดยการร่วมมือประสานงานกันอย่างเป็นระบบ โดยมีเป้าหมายในการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ที่ก่อตั้งให้บรรลุตามที่กำหนดเอาไว้ ภายใต้การใช้อำนาจบริหารดูแลจัดการสิ่งต่าง ๆ ภายใต้ลำดับขั้นหน้าที่และตำแหน่งภายในองค์การ
องค์การที่ถูกตั้งขึ้นในสังคมปัจจุบันนั้นมีด้วยกันทั้งหมดหลัก ๆ 3 ประเภท ซึ่งมีความแตกต่างกันไปในแต่ละประเภท ซึ่งจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลย

1.องค์การภาครัฐหรือราชการ

ได้รับการก่อตั้งและอยู่ภายใต้การควบคุมสนับสนุนจากรัฐบาล นับเป็นองค์การที่มีพื้นที่ครอบคลุมมากสุด ทั้ง กรม ทบวงและระดับกระทรวงโดยส่วนใหญ่องค์การเหล่านี้จะค่อนข้างมีบริการที่มีมาตรฐาน และน่าเชื่อถือ

2.องค์การบริษัทเอกชน

เป็นองค์การที่ถูกตั้งขึ้นจากบริษัทหรือกลุ่มทุนต่าง ๆ โดยมีจุดประสงค์ในการแสวงหากำไร ซึ่งไม่ขึ้นตรงกับรัฐบาล โดยส่วนใหญ่องค์การบริษัทเอกชนนั้นค่อนข้างที่จะมีบริการที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าภาครัฐ เนื่องจากมีการลงทุนสูง และมีการแข่งขันทางการตลาดที่เข้มข้น ซึ่งลักษณะขององค์การแบบเอกชนนั้น แบ่งได้เป็น 3 ประเภททั้งหมดดังนี้

2.1 องค์การที่ตั้งขึ้นคน ๆ เดียว

มีการวางแผนและก่อตั้งขึ้นด้วยตัวคนเดียว ซึ่งจะเป็นองค์การขนาดเล็ก ที่มีการจ้างพนักงานมาจัดการทำหน้าที่ต่าง ๆ ตามที่มอบหมายให้ ซึ่งมีการควบคุม ตรวจสอบ และจัดการได้สะดวกรวดเร็วกว่า และไม่ค่อยมีขั้นตอนที่ซับซ้อนมากนัก จึงเป็นเหตุให้ผู้คนหันมานิยมเปิดธุรกิจเล็ก ๆ แทน อีกทั้งยังมีช่องทางค้าออนไลน์สมัยใหม่ที่เข้าถึงได้ง่าย โดยไม่ต้องจัดเตรียมการอะไรซับซ้อนมากมาย

2.2 ห้างหุ้นส่วนสามัญ

สำหรับผู้ที่เห็นช่องทางสู่ความสำเร็จแต่ไม่มีทุนมากพอ จึงเกิดห้างหุ้นส่วนสามัญสำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการริเริ่มธุรกิจได้หุ้นกัน ซึ่งทุกคนที่หุ้นจะต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบในทุกกรณี ไม่ว่าจะรายรับ รายจ่าย การบริหารทรัพย์สินและหนี้สิน

2.3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด

การรับผิดชอบนั้นจะเกิดขึ้นแล้วแต่ตามที่มีการทำกติกาข้อตกลงกันไว้ เช่น อัตตราจำนวนของผู้ที่ถือหุ้นเยอะ จะไม่ต้องรับผิดชอบในบางกรณี หรือไม่ต้องรับผิดชอบเลย แต่ผู้ที่หุ้นคนอื่น ๆ ต้องรับผิดชอบในส่วนนี้แทน ตามความหมายตรงตัวของคำว่า”จำกัด” นั่นเอง

2.4 บริษัทจำกัด

เป็นกลุ่มทุนขนาดใหญ่ ที่มีการแบ่งทุนกันก่อตั้งจัดสร้างขึ้น แล้วนำปริมาณทุนที่ใช้ไปมาเปลี่ยนเป็นหุ้นให้นายทุนต่าง ๆ เป็นผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะมีการรับผิดชอบที่ไม่เหมือนกันตามข้อจำกัดที่ตนได้ลงทุนไป

3.องค์การทางสังคม

องค์การทั่วไปที่พบได้ทุกหนทุกแห่ง โดยมีขึ้นเพื่อสนับสนุนหรือให้บริการกับคนในสังคม อันเป็นปัยจัยหลักในการพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น เช่น สถาบันศาสนา ศูนย์ปฏิบัติธรรม วัด สถาบันการกีฬา สถาบันการศึกษา โรงเรียน มหาวิทยาลัย มูลนิธิ ศูนย์อบรม ชมรม เป็นต้น