อภิปรายผล คืออะไร

การอภิปลายผล แม้จะเป็นคำคล้ายกับการป่าวประกาศแจ้งข้อมูล แต่ความหมายที่แท้จริงของคำนี้ค่อนข้างมีความหมายเฉพาะตัวที่แตกต่างออกไป โดยการอภิปรายผล หมายถึง การประเมินผลทางการวิจัย หรือกระบวนการตรวจสอบต่าง ๆ ว่าผลวิจัยนี้เป็นอย่างไรถูกต้องหรือไม่ มีความสอดคล้องกับสมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ หรือตรงตามแนวคิด ทฤษฏีหรือผลการวิจัยคนอื่นหรือไม่ เพื่อการเตรียมการยื่นเสนอข้อมูลต่อ บุคคล ที่ประชุม สาธารณะชน หรือ อื่น ๆ เป็นต้น

จุดประสงค์ของการ อภิปรายผลนั้น เพื่อให้งานวิจัยสำเร็จลุล่วงอย่างสมบูรณ์ โดยไม่มีช่องโหว่ใด มีความน่าเชื่อถือแก่ผู้สนใจหรือในที่ประชุมมากที่สุด ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องมีกระบวนการการอภิปรายผล ในการประเมินผลงานวิจัยในทุก ๆ กระบวนการทุก ๆ ด้าน ทั้งความถูกต้องและความสอดคล้องกับสมมุติฐาน งานวิจัยนี้มีความขัดแย้งกับปัจจัยอื่น ๆ หรืองานวิจัยของท่านอื่นหรือไม่ หากมี เราจะมีเหตุมาอธิบายให้กับผู้ฟังอย่างไร เป็นต้น
ด้วยความที่ว่างานวิจัยต้องมีความน่าเชื่อถือ การอภิปรายผล จึงค่อนข้างมีระดับยากง่ายต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับละเอียดทางการแสดงผลหรือการตีความงานวิจัยให้ผู้ชมมีความเข้าใจมากที่สุด ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้วิจัยนั้นมีความสามารถในการดึงแนวคิดและชี้แจงถึงละลายละเอียดเชิงลึกออกมานำเสนอได้ดีขนาดไหน โดยการเขียนอภิปรายผลสามารถสามารถแบ่งความยากง่ายได้ดังต่อไปนี้

อภิปรายผลระดับง่าย

การใช้บทความวิชาการ การกล่าวถึงวรรณกรรมของผู้แต่งที่มีชื่อเสียง แนวคิด หรือ ทฤษฎี มาเป็นส่วนประกอบในการอภิปราย

อภิปรายผลระดับกลาง

มีการขยายความการอภิปรายให้มีความละเอียดมากขึ้น มีการเอาความสำคัญของการวิจัย วัตถุประสงค์ ปัญหา มาเป็นส่วนผสมของปัจจัยในการอภิปรายผล

อภิปรายผลระดับสูง

มีการนำเอาระเบียบวิธีวิจัย ทั้งขั้นตอนและวิธีการ มาเพิ่มการอภิปราย

องค์ประกอบของการเขียนอภิปรายผลการวิจัย

เป็นการอธิบายถึงวัตถุประสงค์ในการวิจัย หรืออาจเป็นสมมุติฐานการวิจัย เพื่อชี้แจงให้ผู้อ่านได้ทราบถึงเนื้อหาของการวิจัยและทำความเข้าใจได้ง่ายผลลัพธ์เป็นอย่างไร
รายงานถึงผลลัพธ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการวิจัยว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้าง

เหตุผล

การใช้เหตุผลมาร่วมในการวิเคราะห์ เช่น ตั้งคำถามว่าทำไม อะไร อย่างไร เพราะอะไรจึงเกิดขึ้น ซึ่งจะเป็นตัวยืนยันที่ดีว่า เราได้ทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งกับงานวิจัยนี้มีความสอดคล้องกับใคร
เป็นเหมือนข้อสรุปว่า ผลวิจัยนี้มีความขัดแย้งกับงานวิจัยของใครบ้าง หรือมีความสอดคล้องกับงานผู้อื่นบ้างหรือไม่

หลักการเขียนอภิปรายผลให้น่าอ่าน

  • เริ่มการอภิปรายผลวิจัยเชิงปริมาณ และตามด้วยผลวิจัยเชิงคุณภาพตามลำดับ
  • คัดเฉพาะส่วนที่ น่าสนใจ น่าอ่าน หรือเป็นเนื้อหาสำคัญของเรื่อง
  • ควรมีการอ้างอิงผลงานของนักวิจัยอื่น ๆ ประเด็นละ 2-3 คนขึ้นไป ยิ่งถ้าหากมีความสอดคล้องกันจะทำให้การอภิปรายน่าเชื่อถือมากขึ้น