อารมณ์คืออะไร ?

อารมณ์ คือ ความรู้สึก ที่อาจส่งผลต่อความคิดและการกระทำของมนุษย์ ไม่ว่าจะเกิดมาจากสิ่งใดก็ตาม หากมีอารมณ์ที่ดีจะช่วยสนับสนุนต่อการกระทำต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันให้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  กลับกันหากผู้นั้นมีอารมณ์ไปในทิศทางที่ไม่ดี การทำกิจวัตรต่าง ๆ ก็จะไปในทิศทางที่แย่ตามไปด้วย โดยอารมณ์เป็นสิ่งที่มีติดตัวกับมนุษย์ทุกคนตั้งแต่เกิด เพราะเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจากเคมีในสมอง ซึ่งเป็นอวัยวะสำคัญของมนุษย์

ความหมายของ อารมณ์ ตามหลัก พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน จะหมายถึง ความรู้สึกนึกคิดทางจิตใจ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งเร้า ตัวอย่างเช่น  อารมณ์โกรธ อารมณ์ร้าย อารมณ์ดี อารมณ์รัก เป็นต้น

ความหมายของ อารมณ์ โดย มุกดา  ศรียงค์  กล่าวว่าเหล่านักจิตวิทยาได้ทำการศึกษาและสังเกตลักษณะของอารมณ์แล้วพบว่า  อารมณ์เป็นสิ่งที่มีภาวะที่ไม่คงที่  โดยมีลักษณะที่สำคัญ 4 อย่างคือ (มุกดา  ศรียงค์. 2542 : 255-256)

 • อารมณ์คือความรู้สึกที่มีอิทธิพลรุนแรง และยังมีการแสดงออกทางอารมณ์ที่แตกต่างไป จากการกระทำปกติทั่วไปโดยไร้ซึ่งอารมณ์
 • อารมณ์ไม่ได้จัดว่าเป็นแบบเดียวกับ พฤติกรรมภายนอก หรือความคิดเฉพาะ แต่อารมณ์นั้นเป็นสิ่งที่เป็นประสบการณ์ความรู้สึกส่วนบุคคล
 • อารมณ์จะเกิดขึ้นตามสิ่งเร้า ซึ่งมักจะมีการเปลี่ยนแปลงทางสรีระ ขณะที่การตอบสนองภายในจะเปลี่ยนแปลงไปตามอัตราการเต้นของหัวใจ
 • อารมณ์เป็นสิ่งที่มีความซับซ้อนกว่าทางด้านความรู้สึกทางร่างกาย

ประเภทของอารมณ์

โรเบิร์ต  พลูทชิค ได้ทำการศึกษาและวิจัยแล้วพบว่า อารมณ์ของมนุษย์เรานั้นพื้นฐานอยู่ด้วยกัน 8 ชนิด ได้แก่

 1. ความคาดหวัง(Anticipation)
 2. ความรังเกียจ(Disgust)
 3. ความกลัว(Fear)
 4. ความประหลาดใจ(Surprise)
 5. ความโกรธ(Anger)
 6. ความเศร้าเสียใจ(Sadness)
 7. อาการรื่นเริง(Joy)
 8. การยอมรับ(Acceptance)

โดยใน 8 พื้นฐานทางอารมณ์นี้ ยังสามารถที่จะแปรเปลี่ยนได้อีกตามระดับความเข้มของอารมณ์ในตัวของบุคคลนั้น ๆ ซึ่งทั้งนักจิตวิทยาและนักสรีรวิทยา ต่างเชื่อกันว่าเมื่อร่างกายได้รับการกระตุ้นจากสิ่งเร้าใดก็ตาม จิตใจจะได้รับผลกระทบและแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบต่อสิ่งเร้านั้นออกมา รวมถึงพฤติกรรมที่บุคคลนั้น แสดงออกมาจะเป็นตัวระบุได้ว่าตัวบุคคลนั้น กำลังเผชิญกับสภาพอารมณ์แบบใดอยู่

อันจะช่วยให้เกิดประโยชน์ต่อการช่วยผลักดันสนับสนุนให้พัฒนาการของบุคคล ได้รับทิศทางไปในทางที่ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และยังมีประโยชน์ในเรื่องของการประเมินภาวะของบุคคล เพื่อให้สำเร็จผลต่อเป้าหมายในเชิงของการเจรจาสื่อสาร หรือการช่วยปรับแก้ปลูกฝังทัศนคติที่ถูกต้อง รวมถึงมีความลึกซึ้งในการเข้าใจต่อปมของปัญหาที่กระทบต่ออารมณ์ของบุคคลต่าง ๆ สามารถฝึกฝนสภาพอารมณ์ให้นำไปสู่คุณภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นได้