เครือข่ายคอมพิวเตอร์หมายถึงอะไร ?

คอมพิวเตอร์ เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง ต่อการใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบัน เพราะเป็นอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ที่มีไว้เพื่อบันทึกเก็บข้อมูล และประมวลผลทางข้อมูล ทั้ง การเขียน การออกแบบ และอีกมากมาย โดยอีกสิ่งหนึ่งที่จำเป็นไม่แพ้ไปกว่าตัวอุปกรณ์ก็คือ ระบบเครือข่าย ที่สามารถเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ให้แลกเปลี่ยนข้อมูลได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในหลาย ๆ ด้าน

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ คืออะไร ?

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า คอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์ค (computer network)โดยระบบนี้เป็นระบบที่จะเกิดขึ้น เมื่อมีคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกันอย่างน้อย 2 เครื่องเข้าด้วยกัน ผ่านอุปกรณ์เชื่อมต่อสื่อกลางทั้งแบบ ไร้สาย หรือ สายเคเบิล อีกทั้งยังเป็นระบบที่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายอื่น ๆ ที่อยู่ห่างไกลได้อีกด้วย

ปัจจุบันการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีอยู่ด้วยกันหลากหลายรูปแบบ ทั้งการใช้งานในระดับครัวเรือนหรือองค์กรขนาดเล็ก ที่มีการเชื่อมต่อตั้งแต่สองถึงสามเครื่องขึ้นไป และการใช้งานในระดับองค์กร หรือ เครือข่ายขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อใช้งานร่วมกันทั่วโลก เพื่อการทำงาน การทำธุรกิจ และการบันเทิง ในเชิงแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการติดต่อสื่อสารกับบุคคลทั้งในและต่างประเทศ โดยสาเหตุที่สิ่งนี้ได้รับความนิยมนั้นเพราะ เป็นระบบที่สะดวกสบาย มีความรวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าช่องทางแบบอื่น ๆ

ประเภทของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 3 ชนิดคือ

1.ระบบเครือข่ายระยะไกล (Wide Area Network: WAN)

เป็นการเชื่อมต่อระบบของคอมพิวเตอร์ ในระยะไกล เช่น การติดต่อสื่อสารข้ามประเทศ หรือการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบข้ามทวีปทั่วโลก เป็นต้น

2.ระบบเครือข่ายระดับเมือง (Metropolitan Area Network: MAN)

เป็นการเชื่อมต่อระบบของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่มีระยะทางการเชื่อมต่อที่อยู่ภายในประเทศ ตัวอย่างเช่น การเชื่อมต่อภายในหมู่บ้าน การเชื่อมต่อภายในตำบล หรือการเชื่อมต่อที่อยู่ภายในเมืองเดียว ไปจนถึงการเชื่อมต่อภายในจังหวัดเดียวกัน แต่ไม่ถึงขั้นข้ามเขตพื้นที่เหมือนกับระบบ WAN (Wide Area Network)

3.ระบบเครือข่ายท้องถิ่น (Local Area Network: LAN)

เป็นการเชื่อมต่อของระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ต่าง ๆ ที่อยู่ภายในระยะไม่ห่างกันมาก เช่น ภายในเขตสำนักงาน ภายในอาคารเดียวกัน หรือการเชื่อมต่อระหว่างอาคารที่อยู่ใกล้กันโดยมีการอาศัย สายสัญญาณ เพื่อให้เชื่อมต่อถึงกันได้ อาทิ สายโทรศัพท์ สายโคแอกเชียล หรือ สายใยแก้วนำแสง เป็นต้น

ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

แน่นอนว่าการทำงานในรูปแบบเดี่ยวนั้นย่อมเทียบไม่ได้กับ การทำงานร่วมกันเป็นคณะ หรือเป็นกลุ่ม โดยเฉพาะในยุคที่ระบบเน็ตเวิร์กได้รับความนิยมและพัฒนาศักยภาพให้สูงสุดนี้ ย่อมถือเป็นสิ่งจำเป็น โดยข้อดีของระบบนี้มีอยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารที่สามารถพูดคุยปรึกษาหารือร่วมกันได้ ผ่านการส่ง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ที่รวดเร็วฉับไว

ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นทั้งระหว่าง บุคคล กลุ่ม หรือ องค์กร สามารถใช้งานอุปกรณ์ร่วมกันได้โดยไม่ต้องสิ้นเปลืองกับการซื้อซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์เพิ่ม ลดความซ้ำซ้อนช่วยจัดการแฟ้มข้อมูลได้สะดวกกว่า ที่สำคัญยังสามารถขยายอาณาเขตการสื่อสารข้อมูลระหว่างกันได้ครอบคลุมมากกว่าอีกด้วย