เวลา หมายถึงอะไร ?

เวลา ถือเป็นสรรพสิ่งที่ไม่อาจมีอะไรมาควบคุมได้ ไม่ว่าจะทั้ง หยุด หรือ ย้อนกลับไป เพราะเวลานั้นคือสิ่งที่มีแต่เดินต่อไปข้างหน้าเรื่อย ๆ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ผู้คนในสังคม ต่างพากันให้ความสำคัญ กับการบริหารเวลาที่มีอยู่อย่างจำกัด เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อการดำเนินชีวิตและการทำงานหาเลี้ยงชีพ ด้วยเหตุนี้ บริษัท องค์กร หรือแม้แต่ กิจการร้านค้าทั่วไป จึงนิยมเริ่มต้นการปฏิบัติงานของแต่ละวันในช่วงเช้า เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน และสามารถอยู่รอดท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของค่านิยม ที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลาได้ ดังนั้นนอกจากทรัพย์และปัญญา เวลาจึงเป็นสิ่งที่มีค่ากับมนุษย์มากที่สุด

ความหมายของคำว่า เวลา

เนื่องจากคำว่า เวลา เป็นคำที่มีความหมายที่กว้างขวางไม่อาจระบุได้อย่างตรงตัวและชัดแจ้ง จึงมีผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการ ต่างพากันให้ความหมายของคำว่าเวลาที่แตกต่างกันออกไปดังตัวอย่างดังต่อไปนี้
ความหมายของ เวลา โดย พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2542 ได้ให้คำนิยามของ เวลา ว่า เป็นสิ่งชั่วขณะ ซึ่งความยาวนานที่เป็นอยู่ จะถูกกำหนดขึ้นเป็น ครู่ คราว วัน เดือน หรือ ปี เป็นต้น

ความหมายของ เวลา โดย จิ๋ว เจียม (จิ๋ว เจียม : ออนไลน์)

ได้ให้นิยามของคำว่า เวลา จัดเป็นทรัพยากรธรรมชาติอย่างหนึ่งที่มนุษย์ได้มาอย่างเท่าเทียม เพื่อใช้ในการดำรงชีวิตและทำงานหาเลี้ยงชีพ โดยมีหน่วยเวลานับเป็น นาที ชั่วโมง วัน สัปดาห์ เดือน ปี ยกเว้นช่วงอายุขัย เพราะเป็นสิ่งที่แต่ละคนได้รับมาไม่เท่ากัน เวลา ยังเป็นทรัพยากรที่มีคุณสมบัติที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ สะสมไม่ได้ อนุรักษ์ไม่ได้ แลกเปลี่ยนหรือยืมเหมือนกับเงินตราและสิ่งของก็ไม่ได้ แต่สามารถบริหารเวลาได้

ความหมายของ เวลา โดย สุขใจ น้ําผุด (สุขใจ น้ําผุด. : ออนไลน์)

ได้ให้นิยามของคำว่า เวลา ว่าเป็นสิ่งมีค่าอย่างหนึ่ง และ สามารถนำมาใช้ให้เกิดเป็นเงินเป็นทองได้ ซึ่งคุณค่าของเวลานั้นจะขึ้นอยู่กับตัวผู้ใช้ ว่ารู้จักนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ประโยชน์ของการรู้จักบริหารเวลา

  1. เวลา สามารถนำไปใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งที่มีค่าต่อตัวผู้บริหาร หรือผู้คนรอบข้างได้
  2. หากมีการรู้จักเริ่มการบริหารเวลา จะทำให้บุคคลผู้นั้นสามารถกำหนดเป้าหมายในชีวิตได้ และยังทำให้ผู้บริหารเห็นถึงผลลัพธ์ที่ค่อย ๆ เติบโตไปตามเป้าหมายที่กำหนด พร้อมยังส่งเสริมเป็นแรงกระตุ้นให้บุคคลคนนั้น มีความพยายามที่จะฝึกฝนและพัฒนาตนเองต่อไป
  3. ช่วยให้เกิดความสำเร็จในหน้าที่การงานหรือสิ่งต่าง ๆ ที่บุคคลนั้นต้องการจะเป็น พร้อมกับเสริมสร้างความพึงพอใจ ให้ผู้นั้นมีความสุขกับสิ่งที่ตนได้กระทำไป อันส่งเสริมความหมายของคำว่าการใช้เวลาอย่างคุ้มค่า