งบการเงินคืออะไร ต้องทำอย่างไร และหากส่งล่าช้าจะโดนบทลงโทษอย่างไร?

งบการเงินเป็นคำที่มีความหมายค่อนข้างกว้าง แต่หลัก ๆ แล้วคำว่างบการเงินนั้นหมายถึง รายงานหรือรายการของงบประมาณในกิจการนั้น ๆ ซึ่งจะมีการระบุข้อมูลทั้ง กำไร รายได้ ค่าใช้จ่าย รวมถึงข้อมูลการสรุป ที่สามารถอธิบายได้ในช่วงรอบบัญชีหรือระหว่างบัญชี ซึ่งต้องสรุปออกมาในรูปแบบของข้อมูลที่เข้าใจง่าย และมีรายละเอียดข้อมูลสำคัญประกอบอยู่ในนั้นอย่างครบถ้วน

marketing role

หน้าที่ การตลาด คืออะไร?

อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญของการดำเนินธุรกิจ นั่นก็คือหน้าที่ทางการตลาด ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ทั้งสินค้าและบริการ สามารถดำเนินการไปถึงยังผู้บริโภคได้ โดยหน้าที่หลักของการตลาดแบ่งได้ออกเป็น 8 ประการด้วยกัน ซึ่งมีเนื้อหาทั้งหมดดังต่อไปนี้

economy

เศรษฐศาสตร์ หมายถึงอะไร ?

หนึ่งในศาสตร์สำคัญทางวิชา ที่เชื่อมโยงกันทางเศรษฐกิจและสังคมศาสตร์ ซึ่งว่าด้วยการเรียนรู้ทำความเข้าใจในเรื่องของการบริหารทรัพยากร อันมีระบบการศึกษาอย่างเป็นแบบแผนในการเรียนรู้ซึ่งมักจะศึกษาเกี่ยวกับ การบริโภค การบริการการผลิต และ การกระจายสินค้า หรือรายได้รวมถึงอำนาจทางเศรษฐกิจ

tax

ภาษีมูลค่าเพิ่มคือ

สิ่งจำเป็นที่สุดของการที่พลเมืองจะเกิดการอยู่ร่วม ก่อสร้างสังคมและสาธารณูปโภคต่าง ๆไว้ใช้ร่วมกัน ปัจจัยที่จะขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือทรัพยากรเงินทุนที่จะต้องนำมาใช้จ่ายในสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นเรื่องสำคัญของประเทศ และการทำให้ได้มาซึ่งทรัพยากรเงินทุนนั้นมา จึงจำเป็นที่จะต้องมีระบบภาษี

customer

ผู้บริโภคหมายถึง

การบริโภคนั้นถือเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตของมนุษย์ รวมไปถึงสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสิ่งบริโภครับการส่งต่อจากมนุษย์ โดยพฤติกรรมการบริโภคในแต่ละบุคคลนั้นจะมีข้อแตกต่างที่ไม่เหมือนกัน ทั้งในเรื่องของรสนิยม เรื่องของปริมาณ เรื่องของประเภท

coin

เงิน หมายถึงอะไร?

เงิน เปรียบเสมือนปัจจัยส่วนหนึ่งในการดำรงชีวิต เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างสะดวกขึ้น โดยเงินมีหน้าที่เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยน หรือใช้เพื่อเป็นตัวแทนมูลค่าของสิ่งต่าง ๆ ไม่ว่า จะ รถ บ้าน สิ่งของเครื่องใช้ เสื้อผ้า อาหาร ที่ดิน หรืออื่น ๆ นอกจากนี้

การเงินหมายถึง

ปกติแล้วปัจจัยสำคัญที่จะสามารถผลักดัน ให้ภาวะเศรษฐกิจของประเทศใด เกิดความเจริญก้าวหน้าได้นั้น นอกจากจะต้องพึ่งพาเศรษฐกิจการค้า พึ่งพาการบริหาร พึ่งพากลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์และการพาณิชย์ต่าง ๆแล้ว เรื่องราวของการเงินก็ถือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญอยู่เช่นกันอันจะละเลยไม่ได้

ASEAN หมายถึงอะไร

ในช่วงระยะแห่งนโยบายเศรษฐกิจในทศวรรตใหม่ รัฐบาลต่างมุ่งรณรงค์ให้เราทำความรู้จักเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการมาของ ประชาคมอาเซียนเหตุเพราะเป็นเรื่องใหญที่จะเข้ามามีบทบาทกับชีวิตของประชนโดยตรง จากการรวมตัวของนานาประเทศที่มีการแลกเปลี่ยนทั้งสินค้าและวัฒนธรรม

ความพอเพียง หมายถึงอะไร?

นยุคที่เศรษฐกิจกำลังตกต่ำ ภาระรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ แต่รายรับกลับหาได้ยากหรือไม่เพิ่มขึ้น หากเทียบกับกำลังแรงกายแรงงานที่ใช้ไปเหมือนเมื่อก่อน เพราะฉะนั้นทางออกที่ดีที่ช่วยประคองรายจ่ายไว้ได้ คือความพอเพียงอันเป็นหลักปรัชญาที่จะช่วยให้