การเงินหมายถึง

ปกติแล้วปัจจัยสำคัญที่จะสามารถผลักดัน ให้ภาวะเศรษฐกิจของประเทศใด เกิดความเจริญก้าวหน้าได้นั้น นอกจากจะต้องพึ่งพาเศรษฐกิจการค้า พึ่งพาการบริหาร พึ่งพากลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์และการพาณิชย์ต่าง ๆแล้ว เรื่องราวของการเงินก็ถือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญอยู่เช่นกันอันจะละเลยไม่ได้

โดยความหมายของการเงินหรือ finance นั้น จะหมายถึง การวิเคราะห์เรียนรู้และศึกษาเรื่องของการเงินรวมไปถึงเรื่องของการตัดสินใจทางการเงิน โดยมีจุดประสงค์มุ่งหมายให้เกิดระบบของการเงินที่จัดสรรและหมุนเวียนไปได้อย่างคล่องตัว หรือบังเกิดความเพียงพอ เป็นมาตรฐานขั้นต้น มีระบบอันควบคุมโดยสถาบันทางการเงิน และนำมาซึ่งประโยชน์ สามประการ ประกอบไปด้วยการเงินธุรกิจ การเงินสาธารณะ การเงินส่วนบุคคล
การเงินธุรกิจนั้นจะหมายถึงการเรียนรู้ การวิเคราะห์จัดการในด้านการตัดสินใจทางการเงิน ขององค์กรหน่วยงาน องค์กร หรือบริษัทต่าง ๆ และการจัดการทางการเงิน

การเงินสาธารณะนั้น จะหมายถึงการควบคุมการเงินให้เป็นไปตามนโยบายของหน่วยงานรัฐ จึงได้กำหนดนโยบายในด้านการบริหารการเงินของรัฐบาลโดยตรง ซึ่งจะมีการกำหนดหน้าที่บทบาทของรัฐอย่างเป็นระบบ จำแนกแบ่งงานและระบุหน้าที่ในด้านต่าง ๆ อย่างต้องมีความชัดเจนโปร่งใสและมีผู้ติดตามตรวจสอบได้

การเงินส่วนบุคคลนั้นจะหมายถึง การมุ่งเน้นในเรื่องของ ระเบียบวินัยทางการเงินรู้จักที่จะหาเงินมีการบึนทึกรายจ่ายรายรับ รู้จักที่จะมีวินัยในการใช้จ่าย และมีการกำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายของการเก็บออมเงิน
โดยระบบของการเงินนั้นจะหมายถึง

ระบบที่เชื่อมโยงให้เกิดการออมเงิน จนเกิดเป็นผู้ออมโคจรมาพบกันกับนักลงทุน โดยที่มีการสร้างตลาดเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวกลางสำหรับการบรรจบพบกัน ซึ่งระบบของการเงินจะหมุนเวียนอยู่ในตลาดการเงินแห่งนี้อันมีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจเป็นอย่างยิ่ง

โดยระบบการเงินนั้นจะต้องเน้นความสำคัญ ในเรื่องของสถาบันทางการเงิน

สถาบันทางการเงินจะมีบทบาทสำคัญคือ การทำหน้าที่เพื่อระดมเงินทุน หรือเงินออมหรือการปล่อยกู้ ทั้งการปล่อยกู้ให้กับประชาชนนำไปบริโภค หรือนำไปลงทุนก็ตาม เพื่อให้ประชาชนได้มีอาชีพสร้างรายได้
โดยสถาบันทางการเงินจะแบ่งออกเป็นสองประเภทดังนี้

  1. สถาบันการเงินที่ประกอบกิจการธนาคาร ไม่ว่าจะเป็นธนาคารกลางหรือธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารเฉพาะกิจ
  2. สถาบันการเงินที่ไม่ได้ประกอบกิจการธนาคาร เช่นบริษัทกองทุนรวม สหกรณ์หรือบริษัทเงินทุน โดยประโยชน์ของเรื่องการเงินนั้น นับเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก กระทบได้ถึงเศรษฐกิจสังคมและการดำรงชีวิตของประชาชน สามารถกำหนดความก้าวหน้า สามารถสร้างระบบตัวกลางในการแลกเปลี่ยนค้าขาย สามารถประเมินความอยู่รอดขององค์กร สามารถช่วยให้เกิดการผลิตหมุนเวียนเศรษฐกิจ สามารถกำหนดมาตรฐานความมั่นคง ของการชำระหนี้ และใช้วัดระดับของหน่วยงานการเงินและวัดมูลค่าของการกำหนดราคาสินค้าได้