งบการเงินคืออะไร ต้องทำอย่างไร และหากส่งล่าช้าจะโดนบทลงโทษอย่างไร?

งบการเงินเป็นคำที่มีความหมายค่อนข้างกว้าง แต่หลัก ๆ แล้วคำว่างบการเงินนั้นหมายถึง รายงานหรือรายการของงบประมาณในกิจการนั้น ๆ ซึ่งจะมีการระบุข้อมูลทั้ง กำไร รายได้ ค่าใช้จ่าย รวมถึงข้อมูลการสรุป ที่สามารถอธิบายได้ในช่วงรอบบัญชีหรือระหว่างบัญชี ซึ่งต้องสรุปออกมาในรูปแบบของข้อมูลที่เข้าใจง่าย และมีรายละเอียดข้อมูลสำคัญประกอบอยู่ในนั้นอย่างครบถ้วน เพื่อให้นักลงทุน ลูกค้า บุคคลภายนอกไปจนถึงผู้บริหารของกิจการ สามารถดูผลประกอบการและนำไปประกอบการพิจารณาในกรณีต่าง ๆ ได้นั่นเอง

ผู้มีหน้าที่ในการทำงบการเงิน

คือนิติบุคคลที่จดทะเบียนโดยถูกกฎหมาย ซึ่งไม่จำกัดว่าจะมีหน้าที่ในการดำเนินกิจการหรือไม่ ต้องมีการส่งงบการเงินให้กับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในทุก ๆ ปี โดยนิติบุคคลที่มีหน้าที่ประกอบไปด้วยดังต่อไปนี้

 • ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
 • บริษัทจำกัด
 • บริษัทมหาชนจำกัด
 • นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
 • กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร

การจัดทำงบการเงิน

ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเป็นพนักงานบัญชี จะต้องมีการประสานงานกับผู้ที่รับหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี ในการตรวจสอบหรือออกรายงานให้ผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาต ด้วยคุณสมบัติของผู้ที่จะทำบัญชีได้นั้นมีดังต่อไปนี้
.ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่มีรายได้รวมเกินที่ระบุไว้,บริษัทมหาชนจำกัด,บริษัทจำกัด

 • ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางการบัญชีหรือเทียบเท่า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5ล้านบาท มีสินทรัพย์ไม่เกิน30ล้านบาทและมีรายได้ไม่เกิน30ล้านบาท

 • ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าอนุปริญญาทางการบัญชีหรือเทียบเท่า

หมายเหตุ *
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5ล้านบาท มีสินทรัพย์ไม่เกิน 30 ล้านบาทและมีรายได้รวมไม่เกิน30ล้านบาท

 • ไม่จำเป็นต้องมีรายงานผู้สอบบัญชี รวมถึงไม่ต้องส่งรายงานตรวจสอบและรับรองบัญชี

รอบการทำงบการเงิน

บริษัทจำกัด,ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน,และบริษัทมหาชนจำกัด
ให้เริ่มทำบัญชีนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคล และภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน ต้องปิดงบการเงิน และนำส่งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ยกตัวอย่างเช่น หากจดทะเบียนตั้งบริษัทในวันที่ 10 มกราคม ปี 2561 ท่านจะต้องเริ่มทำบัญชี ตั้งแต่ 10 มกราคม 2561 ในทันทีและจะปิดรอบบัญชีได้ในวันที่ 9 มกราคม 2562 หรือพูดง่าย ๆ ว่าจะสามารถปิดรอบบัญชีได้ ในวันก่อนวันจัดตั้งของปีถัดไปนั่นเอง แต่ส่วนใหญ่แล้วมักจะปิดงบรอบบัญชี ในวันที่ 31 ธันวาคม และ วงรอบการทำงบการเงินในปีต่อ ๆไป เป็น มกราคม – ธันวาคม จะค่อนข้างง่ายต่อการจัดทำกว่านั่นเอง

กรณีของการยื่นงบการเงินล่าช้ากว่ากำหนด

แน่นอนว่าการยื่นงบการเงินล่าช้ากว่ากำหนดนั้นย่อมเป็นเรื่องผิด และเพื่อไม่ให้เปิดช่องทางแก้การโกงหรือทุจริต จึงได้มีการบัญญัติบทลงโทษขึ้นตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 ซึ่งมีเนื้อหาดังต่อไปนี้

กรณียื่นงบล่า ช้าไม่เกิน 2 เดือน

 • ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน,บริษัทจำกัด – อัตราค่าปรับรวม 2,000บาท

กรณียื่นงบล่า ช้าเกิน 2เดือน แต่ไม่เกิน 4เดือน

 • ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน,บริษัทจำกัด – อัตราค่าปรับรวม 8,000บาท

ยื่นงบล่าช้าเกินกว่า 4 เดือนขึ้นไป

 • ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน,บริษัทจำกัด – อัตราค่าปรับรวม 12,000บาท