ผู้บริโภคหมายถึง

การบริโภคนั้นถือเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตของมนุษย์ รวมไปถึงสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสิ่งบริโภครับการส่งต่อจากมนุษย์ โดยพฤติกรรมการบริโภคในแต่ละบุคคลนั้นจะมีข้อแตกต่างที่ไม่เหมือนกัน ทั้งในเรื่องของรสนิยม เรื่องของปริมาณ เรื่องของประเภท และเรื่องของประเภทชนิดต่าง ๆ ดังนั้นการศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ จึงส่งผลกำหนดทิศทางได้กับการวางแผน ด้านการตลาดให้กับผู้ค้าและผู้ประกอบการธุรกิจต่าง ๆ ได้อีกด้วย

ผู้บริโภคคืออะไร

ผู้บริโภคหมายถึงผู้ที่มีการใช้สอย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของอุปโภคบริโภค และยังนับรวมไปถึงการใช้ดื่มกิน อย่างเช่น เครื่องดื่มหรืออาหาร ซึ่งทั้งหมดจะรับรวมกับข้าวของเครื่องใช้หรือแม้แต่บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของตน หรือของผู้ที่ตนต้องการส่งต่อการบริโภค โดยผลประเมินอัตราการบริโภคนั้นจะใช้ตัวชี้วัดได้จากความพึงพอใจ และการบริโภคนั้นจะต้องเป็นการนำไปใช้โดยที่ไม่ได้นำไปเพื่อเจตนาค้าขายต่อไม่ได้มีเจตนานำไปเพื่อใช้หาผลกำไรเชิงพาณิชย์ แต่นำไปใช้บริโภคจริง ๆ เท่านั้น

ทั้งนี้ในความหมายทางเศรษฐศาสตร์ ผู้บริโภคจะหมายถึง การบริโภคในสิ่งอันได้มาจากการเรียนรู้วิเคราะห์ การหมุนเวียนจัดสรรทรัพยากรอย่างมีศักยภาพ สามารถผลิตสินค้าหรือบริการใด ๆ ตอบสนองต่อความประสงค์ของผู้บริโภคได้อย่างเพียงพอ

หรือสรุปใจความง่าย ๆ ได้ว่า ผู้บริโภคก็คือผู้ที่คอยซื้อสินค้าเพื่อนำมาใช้หรือผู้ใช้บริการจากผู้ประกอบการต่าง ๆ ทั้งนี้ยังรวมไปถึงผู้บริโภคที่ไม่ต้องแลกเปลี่ยนด้วยค่าตอบแทนใด ๆ ด้วยอาทิเช่น ผู้ได้รบสินค้าฟรี หรือได้รับการบริจาคหรือได้รับสวัสดิการเป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันได้มีทั้งองค์กรและหน่วยงานของรัฐ รวมถึงหน่วยงานของเอกชน ที่เข้ามาช่วยมีส่วนร่วมในการกำกับการดูแลส่งเสริม ให้ผู้บริโภคมีความรู้เท่าทัน ผู้ผลิตสินค้าสามารถปกป้องคุ้มครองสิทธิ์ของตนเองได้ สามารถตรวจสอบ หรือแม้แต่สามารถประเมินคุณภาพและราคาของสินค้าที่เป็นธรรมได้ด้วยตนเอง

โดยสิทธิ์ของผู้บริโภค ถือเป็นเรื่องที่จะช่วยผลักดันให้ผู้ผลิต หรือผู้จัดจำหน่ายนั้น จะเกิดการยกระดับของสิ่งบริโภคอุปโภคให้มีคุณภาพได้ โดยจะประกอบไปด้วยการรับรู้ข่าวสารรายละเอียดที่มีข้อเท็จจริงอย่างถูกต้อง อีกทั้งมีความอิสระในการเลือกสินค้า และจะต้องได้รับความปลอดภัยจากการใช้งานสินค้าหรือหากสินค้านั้นมีเงื่อนไขทางสัญญา สัญญานั้นจะต้องเป็นธรรม และหากสินค้าใดเกิดปัญหาจะต้องได้รับการชดเชยความเสียหายด้วย นอกจากนี้การบริโภคนั้นจะต้องได้รับภาวะที่สะอาดปลอดมลพิษ สามารถร้องเรียนได้ เมื่อพบความไม่ถูกต้อง และสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือราคาของสินค้าจะต้องมีความยุติธรรม โดยสิทธิ์ของผู้บริโภคในระดับสากลนั้นได้ถูกก่อตั้งขึ้นมาโดยสหพันธ์ผู้บริโภคซึ่งก่อตั้งเป็นครั้งแรกโดยองค์กรอิสระ ในปีพ.ศ. 2503 ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ในกรุงเฮก