ยุทธศาสตร์ คืออะไร ?

การเดินทางย่อมไม่ถึงจุดหมาย หากไม่ได้มีการกำหนดทิศทางที่ชัดเจนที่จะเดินไป ไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตามทุกครั้งก่อนการเริ่มต้น ควรมีการกำหนดจุดหมายและรูปแบบการทำงานคร่าว ๆไปจนถึงการกำหนดในแบบเคร่งครัด เพื่อให้เป็นแรงผลักดันให้แก่บุคลากร และเจ้าของกิจการขณะปฏิบัติงาน มีแรงชักจูง รวมถึงเพื่อเป็นการสร้างความความแน่วแน่ ต่อการทำงานให้ประสบความสำเร็จ

ยุทธศาสตร์ เป็นหนึ่งในกลไกลสำคัญ ที่จะส่งเสริมให้การทำงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นยุทธศาสตร์การบริหารประเทศ ยุทธศาสตร์การรบ หรือแม้แต่ยุทธศาสตร์การดำเนินธุรกิจในองค์กร ซึ่งยุทธศาสตร์มักจะมาควบคู่กับ วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ เป็นหนทางสู่ความสำเร็จ

โดย ยุทธศาสตร์ คือ การกำหนดกรอบการทำงานเพื่อให้รูปแบบแผนงานหรือกลยุทธ์ที่วางเอาไว้มีทิศทางที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งหากให้กล่าวง่าย ๆ ยุทธศาสตร์ก็เป็นเหมือนกับ หางเสือ หรือ พวงมาลัย ที่ทำหน้าที่คอยกำกับกลยุทธ์ให้ยานพาหนะไปถึงจุดมุ่งหมาย ในทิศทางที่ถูกต้อง ซึ่งถ้าหากไม่อยากให้การทำงานของคุณเป็นไปอย่างล่าช้า เสียเวลา หรือมองไม่เห็นถึงเส้นชัยข้างหน้า ก็ควรจะมีการกำหนดยุทธศาสตร์ไว้ตั้งแต่ต้น เพื่อการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด

การวางยุทธศาสตร์ในด้านการดำเนินธุรกิจ ส่วนใหญ่แล้วจะนิยมเน้นไปในทาง 3 ประเด็นหลักดังต่อไปนี้

1.การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ให้แก่บุคลากรหรือพนักงานภายในองค์กร

เพราะกำลังหลักสำคัญที่จะทำให้บริษัทหรือองค์กร สามารถเดินหน้าไปได้อย่างเต็มที่ ก็คือเหล่าบรรดาพนักงาน อันเปรียบเสมือนฟันเฟืองสำคัญที่คอยเป็นผู้ประสานงาน และผลักดันให้กิจกรรมหรืองานต่าง ๆ เกิดขึ้นจริง เพราะฉะนั้นการจะทำให้กระบวนการมากมายภายในองค์กรเป็นไปตามเป้า ด้วยเหตุนี้พนักงานจึงเป็นกลุ่มเป้าหมายแรก ที่เจ้าของกิจการควรจะให้ความสำคัญ

2.การปรับปรุงสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า

สินค้าหรือบริการ นับเป็นผลิตภัณฑ์สำคัญที่จะสร้างรายได้ และกำไรให้กับองค์กรนำไปใช้เพื่อพัฒนาจนถึงขยายธุรกิจให้เติบโตต่อไปได้ อย่างไรก็ตามรายได้จากผลิตภัณฑ์นั้นก็ล้วนต้องขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก เพราะความพอใจจะนำให้ลูกค้าตัดสินใจที่จะซื้อสินค้าหรือบริการนั้นต่อไป หากผู้ค้าคนใดที่ต้องการอยากจะสร้างกำไรให้แก่กิจการมากขึ้น ก็จงอย่าลืมที่จะ ยกระดับการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้นด้วย

3.มุ่งพัฒนาเพื่อการเจริญเติบโตของธุรกิจ

การรู้จักพัฒนาเพื่อมุ่งมั่นต่อการสร้างกำไรที่มากขึ้นแก่องค์กร นับเป็นคุณสมบัติที่ดีของผู้ดำเนินธุรกิจที่จะเจริญก้าวหน้าได้ เพราะกำไรถือเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้กิจการมีความเติบโตมากยิ่งขึ้น
สรุปแล้วยุทธศาสตร์ คือสิ่งที่จะช่วยชี้ทิศทางที่ควรมุ่งเดิน และเน้นย้ำถึงจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ ยุทธศาสตร์ที่ดีจะต้องมีรูปแบบการกำหนด อย่างมีลำดับชั้นก่อนหลังเพื่อความสะดวกต่อการวางกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ ซึ่งถ้ามีการวาง ยุทธศาสตร์ ที่ชัดเจนว่าสิ่งที่จะกระทำจะนำองค์กรเดินหน้าไปในทิศทางใด ก็จะต่อยอดยุทธศาสตร์สู่การวางเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสม เพื่อให้บรรลุยุทธศาสตร์ต่อไปได้นั่นเอง