สถิติ คืออะไร หมายถึงอะไร ?

สถิติ เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อมนุษย์เป็นอย่างมาก เพราะการใช้ชีวิตในสังคมนั้นจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอตามกาลเวลา เพื่อเป็นการเพิ่มความสามารถของตนเองให้สูง ก่อนนำมาใช้ในการยกระดับชีวิตประจำวันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรือการนำมาเพื่อใช้แข่งขันกันในสังคม โดยสถิติจะเข้ามามีบทบาทในการแสดงประวัติข้อมูล เพื่อให้ผู้จัดทำสามารถ วิเคราะห์ ประเมิน และกำหนดทิศทางที่จะนำมาพัฒนาตนเองได้  ซึ่งสถิตินั้นเราจะเห็นการให้ความสำคัญของมันได้บ่อยที่สุดใน วงการกีฬา และ วงการธุรกิจ นั่นเอง

สถิติ หมายถึงอะไร

สถิติ (Statistics) เป็นคำที่มีรากฐานเดิมมาจากภาษาเยอรมันที่เรียกว่า Stat ซึ่งมีความหมายว่า ข้อมูล หรือ สารสนเทศ โดย สถิติ มีความหมาย คือ เป็นศาสตร์การจัดการข้อมูล และแสดงข้อเท็จจริงออกมาในลักษณะที่สามารถศึกษาได้โดยมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้

  • การรวบรวมข้อมูล
  • การนำเสนอข้อมูล
  • การตีความข้อมูล
  • การวิเคราะห์ข้อมูล

ประเภทของสถิติ

สถิตินั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือ

1.สถิติอ้างอิง (Inferential Statistics)

เป็น สถิติ ที่อยู่ในกลุ่มของการนำมาใช้เพื่ออธิบายคุณลักษณะ ในสิ่งที่ต้องการจะศึกษา เพื่อให้สามารถอ้างอิงไปยังกลุ่มประชากรได้  โดยสำหรับกลุ่มที่จะนำมาใช้ศึกษานั้นจำเป็น จะต้องเป็นสิ่งที่เป็นตัวแทนที่ดีต่อประชากรได้ มีลักษณะอันโปร่งใสและเป็นธรรมในการเก็บรวมรวมสถิติและไม่สร้างความบิดเบือน  ซึ่งอาจเริ่มต้นด้วยการสุ่มตัวอย่างจากแหล่งที่มาที่ดี หรืออาจเลือกจากกลุ่มที่ได้รับการยอมรับจากสังคมแล้วว่าดี เป็นต้น

2.สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics)

คือ สถิติที่มีลักษณะเจาะจงสำหรับใช้ศึกษาแบบกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยไม่สามารถที่จะอ้างอิงไปยังกลุ่มอื่นได้เลย ตัวอย่างเช่น  ค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยม ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็นต้น

ประโยชน์ของสถิติ

แน่นอนว่าหากสถิติเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ มันคงไม่มีบทบาทกับชีวิตคนเราได้มากขนาดนี้ โดยสถิตินั้นมิใช่เป็นเพียงแค่เครื่องมือ เพื่อช่วยในการกำหนดแนวทางและตัดสินใจ ก่อนพัฒนาประสิทธิภาพของสิ่งต่าง ๆ แต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังสามารถนำไปใช้ในเรื่องของการวิเคราะห์ ประมวลผล หรือใช้เป็นส่วนประกอบในการค้นคว้า วิทยาศาสตร์ รวมไปถึงการนำไปประมวลในเรื่องของฟิสิกส์ กลศาสตร์ และวิศวกรรมได้

เพราะคุณสมบัติที่ดีนี้ การจัดสถิติจึงถูกนำไปใช้กับหลักวิชาการแทบทุกรูปแบบ โดยการทำสถิตินั้นมีอยู่หลายลักษณะ เช่น การจัดสถิติในรูปแบบของ แผนภาพ ตาราง หรือแผนภูมิ ซึ่งการทำในลักษณะแบบนี้นั้น จะช่วยให้การประเมิณสถานการณ์เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และ สะดวกยิ่งขึ้นเหมาะแก่การร่วมคำนวณผลที่ต้องอาศัย องค์ประกอบหลากหลายเข้าร่วมกัน หรือต้องปฏิบัติงานภายใต้กรอบจำกัดของระยะเวลา อีกทั้งยังเหมาะสำหรับการร่วมประชุมหรือร่วมวิเคราะห์ในทีมงานหรือในหมู่องค์กร