เศรษฐศาสตร์ มหภาค หมายถึงอะไร ?

คำว่า เศรษฐศาสตร์ เชื่อว่าหลายคนคงจะคุ้นหูกับคำ ๆ นี้อยู่บ้าง ทั้งในด้านการศึกษาในวิชา สังคม หรือการบริหารจัดการในระดับภูมิภาค โดยส่วนใหญ่ผู้คนมักจะคิดว่า เศรษฐศาสตร์ นั้นเป็นเรื่องที่ไกลตัว แต่แท้จริงแล้วเศรษฐศาสตร์เป็นเรื่องที่อยู่รอบตัวเรากันทุกคน เพราะเศรษฐศาสตร์นั้นหมายถึง ศาสตร์การบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ซึ่งจะเป็นการประเมินวิเคราะห์รูปแบบและพฤติกรรมของมนุษย์ในการใช้ทรัพยากร เพื่อให้มีการตอบสนองความต้องการของประชาชนจำนวนมากได้อย่างไม่จำกัด
โดยวิชาทางเศรษฐศาสตร์นั้น ได้ถูกนำไปประยุกต์และแตกแขนง เพื่อให้สามารถนำไปใช้ได้อย่างสอดคล้องกับศาสตร์วิชาในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปกครอง การบริหาร การควบคุมทรัพยากร ไปจนถึงการลงทุน ซึ่งนำไปใช้ได้ในทุกระดับขององค์กรหน่วยงาน ไม่ว่าจะมีขนาดของพื้นที่เท่าใด ไม่ว่าจะทั้งเรื่องของการดำเนินงานในระดับ รัฐบาล หรือในภาคของ ธุรกิจ การเงิน การเมือง กฎหมาย รวมไปถึง การศึกษา สุขภาพสถาบันครอบครัว สถาบันสังคม วิทยาศาสตร์ หรือแม้แต่อาชญากรรมและสงคราม ก็สามารถนำไปใช้ได้หมด ตราบที่สิ่งใดนั้นยังคงจำเป็นต้องมีการหล่อเลี้ยงด้วยปัจจัยต่าง ๆ

ทั้งนี้เศรษฐศาสตร์จะมีการจำแนกเนื้อหาเป็น 2 สาขาหลัก ๆ อันประกอบไปด้วย เศรษฐศาสตร์มหภาค และ เศรษฐศาสตร์จุลภาค ซึ่งเศรษฐศาสตร์ในแบบมหภาคนั้นจะมีผลต่อระบบโครงสร้างในภาคใหญ่ ซึ่งเป็นใจความสำคัญที่ส่งผลกระทบได้ในระดับทั่วโลกเลยทีเดียว

เศรษฐศาสตร์มหภาค คืออะไร

เศรษฐศาสตร์มหภาค คือ พฤติกรรมทางด้านเศรษฐกิจและการใช้ทรัพยากรในระดับกว้าง ทั้งใน ระดับประเทศ ทวีป ภูมิภาค หรือระดับโลก ซึ่งรูปแบบการทำงานนั้นจะมีตั้งแต่ การศึกษาเรื่องราวของอัตราจ้างงาน รายได้ของประชาชาติ ราคาของสินค้าและบริการ ผลผลิตโดยรวม การนำเข้า การส่งออก พฤติกรรมการใช้จ่าย และ ดุลการค้าภายในประเทศ

จุดเด่นของ เศรษฐศาสตร์มหภาค

เศรษฐศาสตร์มหภาค จะเน้นในด้านการศึกษาเศรษฐกิจ หรือเฝ้าดูในรูปแบบภาครวมเท่านั้น ทั้งอุปสงค์มวลรวม อุปทานมวลรวม อัตราเงินเฟ้อ อัตราการว่างงาน นโยบายการคลัง นโยบายการเงิน และการเติบโตของเศรษฐกิจภายในประเทศ เป็นหลัก
นอกจากนี้ยังจะต้องมีการรู้จักถึง สภาพการณ์ของฐานข้อมูลมวลรวมที่มีอยู่ เพื่อสะท้อนและนำมาวางนโยบายในด้านต่าง ๆ ได้ กล่าวคือการศึกษาทางด้าน เศรษฐศาสตร์ ย่อมเป็นการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในตลาดธุรกิจ รวมไปถึงความได้เปรียบในด้านการดำเนินชีวิตประจำวัน ในการจับจ่ายซื้อของบริโภคสินค้าที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไปจนถึงการประเมินสถานการณ์ และปรับตัวเข้ากับสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงได้ อีกทั้งยังสามารถใช้ประโยชน์เพื่อการเตรียมการรับมือกับสภาวะต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการประเมินแนวโน้มความน่าจะเป็นภายในอนาคต อีกทั้งยังสามารถนำองค์ความรู้ไปศึกษาอดีต และวิเคราะห์เป็นบทเรียนได้อีกด้วยเช่นกัน