เศรษฐศาสตร์ หมายถึงอะไร ?

หนึ่งในศาสตร์สำคัญทางวิชา ที่เชื่อมโยงกันทางเศรษฐกิจและสังคมศาสตร์ ซึ่งว่าด้วยการเรียนรู้ทำความเข้าใจในเรื่องของการบริหารทรัพยากร อันมีระบบการศึกษาอย่างเป็นแบบแผนในการเรียนรู้ซึ่งมักจะศึกษาเกี่ยวกับ การบริโภค การบริการการผลิต และ การกระจายสินค้า หรือรายได้รวมถึงอำนาจทางเศรษฐกิจ รวมถึงการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ ในการบริหารปัจจัยทางการผลิต เพื่อกำหนดแนวทาง ในการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับความต้องการของมนุษย์ ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด

ความหมายของเศรษฐศาสตร์

เรย์มอนด์บาร์ นักการเมืองและนักเศรษฐศาสตร์ ได้ให้นิยามความหมายของ เศรษฐศาสตร์ ไว้ว่า “เศรษฐศาสตร์ หมายถึงวิชาการจัดการทรัพยากรที่มีจำกัด ที่จะช่วยในการวิเคราะห์แนะแนวทางให้องค์กร หรือบุคคล ให้สามารถจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค จากการคำนวนพิจารณาตามลักษณะพฤติกรรมมนุษย์ในสังคม”

ประเภทของวิชาเศรษฐศาสตร์

ประเภทของวิชาเศรษฐศาสตร์ในที่นี้จะจำแนกตามเนื้อหาอย่างเฉพาะเจาะจง ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 สาขาวิชาดังต่อไปนี้

1.เศรษฐศาสตร์มหภาค

อันหมายถึงการศึกษากิจกรรมทางเศรษฐกิจ ในภาพรวมขนาดใหญ่ อาทิเช่น เศรษฐกิจระดับภูมิภาค หรือ เศรษฐกิจระดับประเทศ อันมีส่วนประกอบของระบบที่ต้องจัดการมากมาย ทั้ง การคลัง รายได้ประชาชาติ อัตตราการจ้าง รายได้ประชาชาติ ซึ่งการศึกษาด้านนี้ นอกจากกิจกรรมการปฏิบัติต่าง ๆ ของเศรษฐกิจในระดับใหญ่แล้ว เศรษฐศาสตร์มหภาคยังศึกษาปัจจัยโดยรอบที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งส่งผลให้เกิดการเจริญเติบโตในระยะยาวของรายได้ประชาชาติ เช่น การเพิ่มกำลังการผลิตของการขยายตัวของแรงงานที่เพิ่มมากขึ้น ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่มีผลให้เศรษฐกิจเติบโตขึ้น ดังนี้เป็นต้น

2.เศรษฐศาสตร์จุลภาค

แตกต่างกับเศรษฐศาสตร์มหภาคตรงที่ เศรษฐศาสตร์จุลภาคจะเน้นในการศึกษาวิเคราะห์เศรษฐกิจระดับย่อยในระดับครัวเรือน หรือแม้แต่การเจาะจงเฉพาะ บุคคล และยังศึกษาระยะสั้นที่เป็นการตรวจสอบเพียงช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ในขณะที่เศรษฐศาสตร์มหภาคจะค่อนข้างเป็นการศึกษาเชิงมองการณ์ไกลในระยะยาว เพื่อสร้างโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและหมุนเวียนได้อย่างมั่นคงอย่างแท้จริง นอกจากนี้เศรษฐศาสตร์จุลภาคยังมุ่งเน้นในการวิเคราะห์องค์ประกอบของโครงสร้างการตลาด ทั้ง การตลาดแบบผูกขาด และ ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ เพื่อประเมินประสิทธิภาพระบบเศรษฐกิจ รวมถึงพฤติกรรมของคนในสังคมที่เกี่ยวข้อง

การจำแนกวิชาเศรษฐศาสตร์ตามการวิเคราะห์

หมายถึง การจำแนกวิชาเศรษฐศาสตร์ตามหลักการวิเคราะห์บนพื้นฐานของปัญหาแบบต่าง ๆ ซึ่งสามารถจำแนกได้ 2 จำพวกดังต่อไปนี้

1.เศรษฐศาสตร์ตามที่ควรจะเป็น หรือ เศรษฐศาสตร์นโยบาย
2.เศรษฐศาสตร์ตามความเป็นจริง (Positive economics) หรือ เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์

ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ หรือการวางนโยบายก็ล้วนแล้วแต่มีความสำคัญเป็นอย่างมากทั้งสิ้นและต่างต้องสอดคล้องและเหมาะสมทั้งสองด้าน ซึ่งนโยบายควรจะมีการร่วมกันวางนโยบายจากบรรดาผู้รู้และมีวิสัยทัศน์ในขณะที่ในด้านการวิเคราะห์ ก็ควรมีผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์มาร่วมดำเนินการด้วย