ASEAN หมายถึงอะไร

ในช่วงระยะแห่งนโยบายเศรษฐกิจในทศวรรตใหม่ รัฐบาลต่างมุ่งรณรงค์ให้เราทำความรู้จักเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการมาของ ประชาคมอาเซียนเหตุเพราะเป็นเรื่องใหญที่จะเข้ามามีบทบาทกับชีวิตของประชนโดยตรง จากการรวมตัวของนานาประเทศที่มีการแลกเปลี่ยนทั้งสินค้าและวัฒนธรรม โดยอาเซียนนั้นนับว่าเป็นเรื่องที่มีรายละเอียดปลีกย่อยมากมาย สามารถเรียนรู้ เพื่อประกอบเป็นความรู้พื้นฐาน หรือต่อยอดความรู้ให้ประโยชน์ยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต

ความหมายของ ประชาคมอาเซียน (ASEAN)

คือการจับมือลงนามทำสนธิสัญญาเป็นองค์กรขนาดใหญ่ ของนานาประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีวัตถุประสงค์ในการร่วมมือกันส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าให้มีการขยายตัวมีความมั่นคงยิ่งขึ้น รวมถึงการส่งเสริมวัฒนธรรมด้านสันติภาพของชาติต่าง ๆ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และสิ่งที่สำคัญที่สุดคืออำนาจในการต่อรองบนเวทีการค้าโลก ซึ่งมีผลต่อการเจรจาต่อรองได้หลายประการเลยทีเดียว
ประเทศทั้ง 10 ในประชาคมอาเซียน แต่เดิมแล้วมีการรวมตัวจับมือกันเพียง 5 ประเทศ เท่านั้นคือ

1.สิงคโปร์
2.ไทย
3.อินโดนีเซีย
4.มาเลเซีย
5.ฟิลิปปินส์

จากนั้นได้มีประเทศอีก 5 ประเทศมาขอเข้าร่วมลงนามด้วย คือ

6.บรูไน
7.กัมพูชา
8.ลาว
9.เวียดนาม
10.พม่า

ในการอยู่ร่วมกันขององค์กรกลุ่มใหญ่ จำเป็นต้องมีสิ่งยึดเหนี่ยวหรือเป้าหมายเพื่อระลึกถึงจุดประสงค์ของการทำงานร่วมกัน โดยประกอบไปด้วยปัจจัย 3 ประการดังต่อไปนี้

1.ASCC (ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน)
มุ่งมั่นสู่ความเป็นศูนย์กลางทางสังคม ในการเพิ่มคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้กับประชาชน
2. APSC (ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน)
มุ่งหมายสู่การสร้างความปรองดองสันติสุข แก้ปัญหาความขัดแย้งในชาติต่าง ๆ ส่งเสริมความมั่นคงเหนียวแน่นต่อกันในเขตภูมิภาคนี้
3.AEC (ประชาคมการเมืองอาเซียน)

มุ่งเน้นการยกระดับเศรษฐกิจ ทั้งการตลาด ฐานการผลิต การเคลื่อนย้าย บริการการลงทุนหรือแรงงานได้อย่างอิสระผลประโยชน์และผลเสียที่ได้จากการตั้งประชาคมอาเซียน

ผลประโยชน์

1.สามารถที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้ง 10 ประเทศ
2.ขยายขอบเขตการส่งออกผลิตภัณฑ์สินค้าแบรนด์ไทยไปยังประเทศในอาเซียนได้ง่ายขึ้น
3.สร้างชื่อเสียงของผลิตภัณฑ์ของประเทศให้เป็นที่รู้จักกันมากยิ่งขึ้น
4.ยกระดับปัจจัยอันเอื้อประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวทั้ง วัฒนธรรม และ ภูมิศาสตร์ ให้สามารถเจาะตลาดได้มากยิ่งขึ้น
5.เพิ่มอำนาจทางการต่อรองเวทีการค้าโลกให้กับประเทศทั้ง 10 ประเทศ ซึ่งแน่นอนประเทศเราก็จะมีอำนาจไปด้วยเช่นกัน

ผลเสีย

1.อาจทำให้เกิดการแย่งงานระหว่างคนชาติต่าง ๆ โดยเฉพาะในประเทศไทยที่ค่อนข้างมีค่าครองชีพต่ำกว่าเพื่อนบ้าน
2.ในกรณีที่เกิดโรคระบาดประสิทธิภาพการป้องกันจะยากขึ้น เนื่องจากมีคนหลายชนชาติเข้าออกผ่านไปมาสลับกันไปทั่วแต่สามารถแก้ไขได้หากแลกเปลี่ยนข้อมูลการแพทย์แก่กันอย่างมีศักยภาพ