ทั่วไป

 • สุนทรพจน์ หมายถึงอะไร ?

  ทักษะการพูดที่ดีย่อมสามารถชักจูงผู้คนให้คล้อยตามได้ เพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นผู้นำของกลุ่มคนตั้งแต่ขนาดเล็ก อย่าง ประธานนักเรียน หัวหน้าชุมชน […]

 • สินค้าหมายถึงอะไร

  สินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ก็เปรียบเสมือนเครื่องมือสำหรับสร้างรายได้ให้แก่ผู้ผลิต เพราะสินค้าเป็นสิ่งที่นำมาใช้ในการแลกเปลี่ยนกับเงินตรา หรือของมีค่าต่าง […]

 • เศรษฐศาสตร์ มหภาค หมายถึงอะไร ?

  คำว่า เศรษฐศาสตร์ เชื่อว่าหลายคนคงจะคุ้นหูกับคำ ๆ นี้อยู่บ้าง […]

 • เวลา หมายถึงอะไร ?

  เวลา ถือเป็นสรรพสิ่งที่ไม่อาจมีอะไรมาควบคุมได้ ไม่ว่าจะทั้ง หยุด หรือ […]

 • วิทยาศาสตร์ หมายถึงอะไร ?

  ถ้าพูดถึงหลักวิชาที่มีความจำเป็นนอกเหนือจาก วิชาคณิตศาสตร์ วิชาสังคม และ วิชาภาษาอังกฤษ […]

 • วิทยากรหมายถึงอะไร

  เชื่อว่าหลายคนคงต้องมีประสบการณ์ เคยนั่งฟังวิทยากรกล่าวบรรยายกันมาบ้างแล้ว ซึ่งคุณรู้หรือไม่ว่าความสำคัญของ วิทยากร นั้นไม่ได้มีเพียงการเป็นผู้บรรยายประสบการณ์หรือให้ความรู้เท่านั้น […]

 • ยุทธศาสตร์ คืออะไร ?

  การเดินทางย่อมไม่ถึงจุดหมาย หากไม่ได้มีการกำหนดทิศทางที่ชัดเจนที่จะเดินไป ไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตามทุกครั้งก่อนการเริ่มต้น ควรมีการกำหนดจุดหมายและรูปแบบการทำงานคร่าว ๆไปจนถึงการกำหนดในแบบเคร่งครัด […]

 • มนุษย์ หมายความว่าอะไร?

  มนุษย์จัดเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทหนึ่ง ที่มีการวิวัฒนาการด้านต่าง ๆ จนมาถึงจุดสูงสุดของบรรดาสิ่งมีชีวิตทั้งหมด ด้วยปัญญาทางสมองที่มีการพัฒนา […]

 • ประสิทธิภาพ หมายถึงอะไร?

  คำว่า ประสิทธิภาพ เรามักจะได้ยินกันบ่อย ๆ โดยเฉพาะในเรื่องของการทำงาน […]

 • ธรรมชาติ หมายถึงอะไร?

  ธรรมชาติ เป็นปัจจัยพื้นฐานที่ทำให้ก่อเกิดสิ่งต่าง ๆ โดยไม่จำเป็นต้องมีอะไรมาควบคุม อีกทั้งธรรมชาติยังเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิต […]

 • งบการเงิน คืออะไร ?

  ต้นทุน หรือ งบประมาณ เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากสำหรับการดำเนินธุรกิจ เพราะหากไม่มีสิ่งเหล่านี้ก็จะไม่เกิดกระบวนการ […]

 • ความหมายของคำว่า ครู และ อาจารย์

  บุคคลที่ดีมีคุณภาพย่อมไม่ง่ายที่จะก่อเกิดขึ้นมาได้ โดยขาดการอบรมสั่งสอน ซึ่งนอกจากจะได้รับการสั่งสอนโดยพ่อแม่บุพการี ยังควรที่จะได้รับการอบรมจากผู้เป็นครูบาอาจารย์ด้วย โดยคำว่า “ครู” ที่เรามักใช้เรียกกันบ่อย ๆ นั้น มาจากคำว่า คุรุ ที่เป็นคำในภาษาสันสกฤต และครุ หรือ คุรุ จากภาษาบาลี ก่อนที่ชาวไทยจะอ่านออกเสียงไปในทางสระอู จนกลายเป็นคำว่า ครู ที่ใช้กันในทุกวันนี้นั่นเอง ความหมายของคำว่า ครู ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ได้ให้ความหมายของคำว่า ครู ว่า เป็นผู้มีหน้าที่หรือได้รับมอบหมายให้อบรมสั่งสอนศิษย์ และถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์ นอกจากนี้คำว่าครู ยังหมายถึงบุคคลที่แนะนำถ่ายทอดทักษะ หรือแบ่งปันวิธีปฏิบัติให้ ตลอดจนการให้แนวทางในการทำงานด้านต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ในการสร้างอาชีพให้กับตนเอง นอกจากนี้นิยามของคำว่า ครู หรือ อาจารย์ นั้น ยังมีผู้ให้นิยามความหมายที่หลากหลายตามคุณสมบัติที่ครูที่ดีมีคุณภาพล้วนต้องมีกัน ซึ่งต่างก็ให้ความหมายที่ใกล้เคียงกันดังต่อไปนี้ คือ ผู้ที่ให้ความรู้อย่างไม่จำกัด และยังสามารถมอบความรู้ให้แก่ลูกศิษย์ได้ทุกที่ทุกเวลา ขณะเดียวกัน ผู้ทำหน้าที่เป็นครูยังต้องเปี่ยมไปด้วยความรู้ติดตัว รวมถึงยังต้องรู้จักขวนขวายหาองค์ความรู้ใหม่ ๆ สะสมมาไว้เพื่อถ่ายทอดเนื้อหาที่รอบด้านให้แก่ ศิษย์ ได้ และครูที่ดีจะต้องไม่มีการปิดบังความรู้ เพราะต้องรู้จักคำนึงถึงจิตวิญญาณของความเป็นครู […]