ทั่วไป

 • ความคิดเห็นหมายถึงอะไร ?

  มนุษย์เป็นสัตว์สังคมและการอยู่ร่วมกันในสังคมนั้น ย่อมต้องมีสมาชิกคนใดคนหนึ่งที่แสดงความคิดเห็นตามมุมมองของตนเองออกมาเป็นธรรมดา เพื่อให้สมาชิกบุคคลอื่นที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันได้รับรู้ถึงความคิดเห็นที่เขาคนนั้นเสนอออกมา โดยอาจจะออกมาในรูปแบบข้อเสนอแนะ มีความเห็นตรงข้ามหรือเห็นตรงกัน […]

 • Am pm หมายถึงอะไร ?

  คุณเคยคุ้นตากับอักษรย่อ Am หรือ pm กันบ้างไหม […]

 • สุภาษิตคือ

  สุภาษิต เป็นข้อมูลที่ใช้ลักษณะของการสื่อสาร ด้วยเนื้อหาเชิงเปรียบเทียบ ใช้ถ้อยคำที่มีความหมายลึกซึ้ง และสะดวกแก่การจดจำ […]

 • ความหมายของคำว่า สิทธิ หมายถึงอะไร

  มนุษย์เราจะสามารถอยู่ร่วมกันเป็นสังคมที่ผาสุขได้ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการตระหนักถึงสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลอันพึงมีเป็นพื้นฐาน โดยคำว่า สิทธิ นั้นจะเกี่ยวข้องถึงเรื่อง […]

 • สังคมคืออะไร ?

  มนุษย์เป็นสัตว์สังคม เนื่องจากมนุษย์นั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่มักนิยมอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม ๆ เพื่อพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน นับเป็นพฤติกรรมพื้นฐานที่มีมาแต่กำเนิดเป็นเรื่องธรรมชาติ […]

 • ศิลปะ หมายถึงอะไร ?

  ศิลปะ ถือเป็นปัจจัยอีกด้านหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาสิ่งต่าง ๆ ของมนุษย์ เนื่องจากเป็นรากฐานที่มีอยู่ในความคิดและสามารถเชื่อมโยงไปสู่การอ่านและมุมมองในแง่ใหม่ […]

 • วินัย คืออะไร ?

  วินัยถือเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จ ของบุุคคลใดบุคคลหนึ่ง และความเป็นอยู่ร่วมกันในสังคมที่สงบ เนื่องจากวินัยเป็นสิ่งที่คอยกำหนดควบคุมทางพฤติกรรมและความคิดของมนุษย์ ให้มีการทำสิ่งต่าง […]

 • บทความ คืออะไร ?

  ปฏิเสธไม่ได้ว่ายุคนี้เป็นยุคที่ระบบอินเทอร์เน็ตมีอิทธิพลต่อสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันของมนุษย์ ไม่เว้นแม้แต่วงการธุรกิจและการตลาดที่ทุกบริษัททุกองค์กร ต่างต้องมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองเพื่อใช้ […]

 • โครงสร้าง รายงาน

  การเขียนรายงานถือเป็นการทำงานอย่างหนึ่งที่มีส่วนสำคัญ ต่อการประกอบอาชีพหรือจัดการบริหารงานต่าง ๆ ในชีวิตคนเราเป็นอย่างมาก โดยการเขียนรายงานนั้นถูกบรรจุให้เป็นหลักความรู้ในการสอนนักเรียน […]

 • เครือข่ายคอมพิวเตอร์หมายถึงอะไร ?

  คอมพิวเตอร์ เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง ต่อการใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบัน เพราะเป็นอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ที่มีไว้เพื่อบันทึกเก็บข้อมูล […]

 • ความหมายของการพูด

  การสื่อสารอย่างหนึ่งที่มีประสิทธิภาพและพบได้ในมนุษย์นั้นก็คือ การพูด โดยการพูดนั้นถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญ ของการดำรงชีวิตของมนุษย์เลยก็ว่าได้ เนื่องจากถือเป็นสิ่งมีชีวิตที่ชอบอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม […]

 • การวิจารณ์ หมายถึงอะไร ?

  ในสภาพสังคมปัจจุบัน ที่สื่อมีความหลากหลายมากขึ้น ไม่ว่าจะในโลกอินเทอร์เน็ตหรือโลกในโทรทัศน์ การวิจารณ์กลายเป็นสิ่งที่เราสามารถพบเห็นได้บ่อยมากยิ่งขึ้นกว่าในยุคอดีต ตัวอย่างเช่น […]