ทั่วไป

 • เงิน หมายถึงอะไร?

  เงิน เปรียบเสมือนปัจจัยส่วนหนึ่งในการดำรงชีวิต เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างสะดวกขึ้น โดยเงินมีหน้าที่เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยน หรือใช้เพื่อเป็นตัวแทนมูลค่าของสิ่งต่าง […]

 • ภาษาหมายถึงอะไร?

  การสื่อสารบนโลกเรานั้น ต่างมีความแตกต่างทางด้านภาษา มีความเข้าใจที่แตกต่างกันออกไป ทั้งการใช้ตัวอักษรและการออกเสียงอันมีเอกลักษณ์เฉพาะ ซึ่งมีสำเนียงการพูดที่ไม่เหมือนกัน […]

 • ขยะหมายถึงอะไร?

  มนุษย์เรานั้นหากต้องการอะไร ล้วนพยายามให้ได้มา แต่หากใช้งานจนหมดคุณค่าแล้วเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการแล้ว สิ่งนั้นในมุมมองมักคือขยะโดยทุกครั้งที่มีการเพิ่มจำนวนของประชากร ปริมาณขยะก็ยิ่งเพิ่มขึ้นตาม […]

 • การศึกษาหมายถึงอะไร ?

  หนึ่งในปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต ตั้งแต่เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ […]

 • การเงินหมายถึง

  ปกติแล้วปัจจัยสำคัญที่จะสามารถผลักดัน ให้ภาวะเศรษฐกิจของประเทศใด เกิดความเจริญก้าวหน้าได้นั้น นอกจากจะต้องพึ่งพาเศรษฐกิจการค้า พึ่งพาการบริหาร […]

 • Thesis คือ

  Thesis หรือวิทยานิพนธ์ หรือเอกสารด้านการค้นคว้าวิจัยอันถูกใช้เป็นกระบวนการสำคัญ ในการเป็นส่วนประกอบของระบบการศึกษา ซึ่งนิยมใช้ให้เป็นสิ่งบ่งชี้ที่จะบังเกิดความเชื่อถือให้สามารถนำมากำหนดเงื่อนไขของการรับปริญญาบัตรของบรรดานักศึกษาในมหาวิทยาลัยต่าง […]

 • data คือ

  การดำเนินงานหรือการประกอบการธุรกิจใด ๆ ในทุกประเทศ รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างที่อำนวยจัดการต่อวิถีชีวิต ของมนุษย์ในทุกเรื่อง […]

 • ASEAN หมายถึงอะไร

  ในช่วงระยะแห่งนโยบายเศรษฐกิจในทศวรรตใหม่ รัฐบาลต่างมุ่งรณรงค์ให้เราทำความรู้จักเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการมาของ ประชาคมอาเซียนเหตุเพราะเป็นเรื่องใหญที่จะเข้ามามีบทบาทกับชีวิตของประชนโดยตรง จากการรวมตัวของนานาประเทศที่มีการแลกเปลี่ยนทั้งสินค้าและวัฒนธรรม

 • สิ่งแวดล้อมหมายถึง

  มนุษย์เรานั้นหากจะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยการพึ่งพาสิ่งรอบตัว ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะพึ่งพาทรัพยากรจากธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยสิ่งแวดล้อมจะเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อแทบทุกเรื่อง […]

 • พฤติกรรม หมายถึง

  การศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะของพฤติกรรมถือเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ เป็นอย่างมาก เพราะพฤติกรรมนั้นคือองค์ประกอบสำคัญ ที่จะสามารถกำหนดทิศทางของตัวบุคคลได้ว่าจะออกมาในทางดีหรือทางร้ายอย่างไร อีกทั้งการเข้าใจถึงพฤติกรรมจะสามารถช่วยให้มีหลัก

 • บุคลากร หมายถึง

  การดำเนินงานในองค์กร อาจยากที่จะสำเร็จได้หากปราศจากความร่วมแรงร่วมใจ ดังนั้นแล้ว มนุษย์ คือทรัพยากรหนึ่งที่เป็นหัวใจสำคัญที่จะชี้วัดความสำเร็จได้ในทุกกิจกรรมหรือทุกการปฏิบัติงานขององค์กร […]

 • ทักษะ หมายถึงอะไร?

  ทักษะ หรือ (skill) คือความสามารถใด ๆ […]