ทั่วไป

 • โครงงาน หมายถึง ?

  โครงงานสิ่งที่เรามักได้ยินและได้สัมผัสเป็นประจำในชีวิตวัยเรียน ตั้งแต่ ชั้นประถม มัธยม และจะเจอมากยิ่งขึ้นเป็นอย่างยิ่งในรั้วมหาลัย […]

 • ความรู้ หมายถึง

  ความรู้เป็นปัจจัยสำคัญที่มนุษย์เราไม่สามารถขาดมันได้เลยในการดำรงชีวิต ไม่ว่าจะอดีตหรือปัจจุบัน เพราะความรู้มีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตในการลงมือกระทำสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม […]

 • การวิเคราะห์หมายถึง

  เป้าหมายอันมุ่งให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์หรือการค้นคว้าเรื่องใด ๆ ก็ตาม กระบวนการที่สำคัญที่สุดที่ย่อมจะต้องมีนั่นก็คือขั้นตอนของการวิเคราะห์ โดยการวิเคราะห์นั้นจะเกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงหรือแยกแยะ […]

 • การเรียนรู้ หมายถึง ?

  การเรียนรู้ เปรียบเสมือนการหาสิ่งล้ำค่าให้แก่ตน การเรียนรู้สามารถพัฒนาตนเองให้มีความรู้ติดตัวสะสมไว้เพื่อยกระดับตนเองให้มีศักยภาพที่สูงมากขึ้น ในการนำไปใช้ประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตประจำวัน การทำงาน […]

 • องค์การ หรือ องค์กร (อังกฤษ: organization) คือ ?

  องค์การ คำที่เราพบเห็นหรือได้ยินกันบ่อย ๆ สำหรับใช้เรียกกลุ่มองค์กรตามท้องที่ต่าง ๆ […]

 • แหล่งเรียนรู้ หมายถึง ?

  การหมั่นศึกษาหาความรู้อย่างไม่หยุดยั้ง นับเป็นเรื่องดีที่จะทำให้มนุษย์มีความก้าวหน้าทางสติปัญญา เพื่อนำความรู้ที่ได้นั้นนำไปช่วยคิดค้นสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น […]

 • ทรัพยากรธรรมชาติ

  การดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษย์ย่อมหนีไม่พ้นการต้องพึ่งพาสิ่งอำนวยที่หลายหลาก แต่การได้มาซึ่งสิ่งอำนวยต่าง ๆ นั้น หากจะย้อนดูในเรื่องของกระบวนการผลิตแล้วล่ะก็ […]

 • จริยธรรม หมายถึงอะไร ?

  คำว่าจริยธรรม นั้นน่าจะเป็นคำคุ้นเคยของผู้คนตั้งแต่เล็กจนโต โดยเฉพาะในแบบเรียนต่าง ๆ ที่สังคมให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่ต้องการจะปลูกฝังให้กับเยาวชนเติบโตมาเป็นคนที่ดี […]

 • ความหมายของคำว่า คุณภาพ

  คุณภาพหรือ Quality ถือเป็นคำสำคัญที่มักต้องนำไปประกอบร่วมกับแทบทุกสิ่งที่มนุษย์ต้องการผลลัพท์ที่ดีของสิ่งนั้น โดยสิ่งนั้นจะหมายถึงสิ่งที่จับต้องได้หรือสิ่งที่จับต้องไม่ได้ก็ได้ โดยหากเป็นคุณภาพในแง่ของการดำเนินงาน […]

 • ความพอเพียง หมายถึงอะไร?

  นยุคที่เศรษฐกิจกำลังตกต่ำ ภาระรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ แต่รายรับกลับหาได้ยากหรือไม่เพิ่มขึ้น หากเทียบกับกำลังแรงกายแรงงานที่ใช้ไปเหมือนเมื่อก่อน […]

 • อภิปรายผล คืออะไร

  การอภิปลายผล แม้จะเป็นคำคล้ายกับการป่าวประกาศแจ้งข้อมูล แต่ความหมายที่แท้จริงของคำนี้ค่อนข้างมีความหมายเฉพาะตัวที่แตกต่างออกไป โดยการอภิปรายผล หมายถึง […]

 • การเรียนการสอน คือ

  การเรียนการสอน แม้จะเป็นคำคนละความหมายที่เอามาผนวกกัน ทั้งคำว่า “การเรียน” ที่หมายถึง […]