pr ย่อมาจากอะไร ?

การประชาสัมพันธ์เป็นสิ่งที่มีอยู่ในเกือบทุกสถานที่ ซึ่งเราสามารถเจอมันได้ในทุก ๆ วัน ไม่ว่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์ในที่ทำงาน การประชาสัมพันธ์ภายในโรงเรียน การประชาสัมพันธ์ไปตามหมู่บ้าน การประชาสัมพันธ์ในห้างสรรพสินค้า หรือการประชาสัมพันธ์งานต่าง ๆ ผ่านรถกระจายเสียงบนท้องถนน ซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่ในการประชาสัมพันธ์นั้น จะเป็นการกล่าวถึงกิจกรรมที่จะมีขึ้น เพื่อให้ผู้รับฟังเกิดความสนใจและมีการเข้าร่วมกิจกรรมเกิดขึ้น

PR หรือ การประชาสัมพันธ์ หมายถึงอะไร

PR มีชื่อเต็มเรียกว่า Public Relation คือ การประชาสัมพันธ์ที่นักวิชาการหลายรายได้ให้คำจำกัดความ การประชาสัมพันธ์ว่า เป็นเครื่องมือสำหรับใช้เพื่อการติดต่อสื่อสารอย่างหนึ่ง ที่มีจุดประสงค์เพื่อการสนับสนุนภาพลักษณ์ของกิจการโดยรวม
และเนื่องจากส่วนใหญ่การทำ PR หรือ ประชาสัมพันธ์ มักใช้กันไปในทางการโปรโมทกิจกรรมหรือโฆษณาสินค้าในทางอ้อม จึงเป็นเหตุให้ผู้ประกอบการและนักธุรกิจส่วนใหญ่ เกิดความเข้าใจผิดว่ามันคือกระบวนการเพื่อกระตุ้นยอดขาย ซึ่งความจริงแล้วประชาสัมพันธ์ เป็นการสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์และแสดงแบรนด์สินค้า ให้เป็นที่รู้จักในสังคม เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือแก่ธุรกิจให้ดูมีความมาตรฐานมากยิ่งขึ้น

โฆษณา กับ การประชาสัมพันธ์ต่างกันอย่างไร

แม้ลักษณะของ โฆษณา กับ การประชาสัมพันธ์ จะมีความคล้ายคลึงกันอยู่บ้าง แต่บทบาททางการตลาดนั้นนับว่ามีหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไป รวมไปถึงจุดประสงค์ด้านการสร้างผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรด้วยเช่นกัน โดยทั้ง 2 อย่างมีความแตกต่างกันดังต่อไปนี้

การโฆษณา

เป็นกระบวนการทางการขายแบบเจาะจงเฉพาะ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่สนใจและสร้างกำไรเข้าสู่กิจการตัวอย่างเช่น การโฆษณาผ่านทางสื่อต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นยอดขายให้ผู้คนรู้จักข้อมูลอันเป็นประโยชน์เกี่ยวกับตัวสินค้านั้น ๆ

การประชาสัมพันธ์

จะเน้นด้านการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างผู้คน เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร ซึ่งอาจมีการเผยแพร่ทั้งความคิดเห็นและข้อมูลทางความรู้ หรือการเผยแพร่เนื้อหาด้านต่าง ๆ ที่มีการชักจูง เพื่อสร้างการสนับสนุนจากผู้สนใจหรือกลุ่มลูกค้า ให้ชื่อเสียงของแบรนด์เป็นที่รู้จักกันมากขึ้น โดยการประชาสัมพันธ์ที่ดีนั้น จะต้องไม่เน้นการขายมากจนเกินไป เพราะอาจส่งผลให้ภาพลักษณ์ของแบรนด์เกิดความเสียหายได้

วัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์

  1. สื่อสารให้ผู้คนในสังคมได้ใช้โอกาสเข้าถึง และรู้จักกับแบรนด์มากยิ่งขึ้น เช่น การเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยองค์กรนั้น ๆ
  2. เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ลูกค้าหรือผู้ที่อยู่ในระแวกนั้น โดยไม่เน้นไปในทางด้านหวังผลกำไร

สรุปแล้วการประชาสัมพันธ์ คือกระบวนการการสร้างภาพลักษณ์ให้แก่แบรนด์ผลิตภัณฑ์ โดยการสื่อสารเพื่อมุ่งหวังในการโน้มน้าวใจ ให้ผู้คนหันมาสนใจกับผลิตภัณฑ์ในเครือมากยิ่งขึ้น ซึ่งวิธีการนั้นจะไม่มีรูปแบบตายตัว ขึ้นอยู่กับศิลปะการโน้มน้าวของกิจการนั้น ๆ แต่สิ่งที่การประชาสัมพันธ์ต้องมีเหมือนกันนั่นก็คือ การบอกกล่าวถึงวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน มีจุดประสงค์ที่มุ่งหวังผลระยะยาวและไม่เน้นไปในทางด้านการหวังผลกำไรในตอนนั้นมากจนเกินไป จนสูญเสียคุณภาพของพลังการทำตลาด