Thesis คือ

Thesis หรือวิทยานิพนธ์ หรือเอกสารด้านการค้นคว้าวิจัยอันถูกใช้เป็นกระบวนการสำคัญ ในการเป็นส่วนประกอบของระบบการศึกษา ซึ่งนิยมใช้ให้เป็นสิ่งบ่งชี้ที่จะบังเกิดความเชื่อถือให้สามารถนำมากำหนดเงื่อนไขของการรับปริญญาบัตรของบรรดานักศึกษาในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้ โดยจะต้องมีหลักในการจัดทำ วิทยานิพนธ์ อย่างตรงตามหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง และยังจะต้องเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดเอาไว้ ดังนั้น วิทยานิพนธ์ จึงเป็นสิ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับการศึกษาค้นคว้าหรือวิจัย และมีบทบาทอยู่ในระบบการศึกษาเป็นส่วนใหญ่ อันเป็นหัวใจสำคัญอีกปัจจัยหนึ่งในการผลิตบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ หากการทำ วิทยานิพนธ์ นั้นมีการจัดทำขึ้นมาอย่างถูกต้องบริสุทธิ์และจัดทำขึ้นเองโดยตัวของนักศึกษานั้นจริง ๆ อย่างมีการตรวจสอบที่เข้มงวดและโปร่งใสชัดเจน

วิทยานิพนธ์หมายถึงอะไร

หากอ้างอิงจากพจนานุกรมฉบับราชบัญฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ระบุเนื้อหาไว้ว่า

วิทยานิพนธ์ คือบทนิพนธ์ที่มีการเรียบเรียงประโยค เอาหัวข้อในเนื้อหาของเรื่องใดเรื่องหนึ่งนำมาวิจัย ขยายความหรือพรรณนา ซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งของการรับปริญญาจากระบบการศึกษาองค์ประกอบของวิทยานิพนธ์ที่ดี ควรจะต้องมีการศึกษาอย่างลึกซึ้ง มีกระบวนการจัดทำที่เป็นขั้นตอน มีการจับประเด็นได้อย่างน่าสนใจติดตามอ่าน ติดตามวิเคราะห์ และโฟกัสสาเหตุของแต่ละปัญหาได้อย่างแม่นยำและกระชับ อีกทั้งในยามอ้างอิงทฤษฎีใด ๆ ที่จะนำมาใช้ประกอบร่วมในการจัดทำวิทยานิพนธ์นั้นควรที่จะต้องมีเหตุผลอย่างเพียงพอ อีกทั้งยังควรต้องมีหลักการหรือมีความเป็นไปได้ในแง่มุมของวิชาการ และควรที่จะอ่านเข้าใจง่าย ที่สำคัญจะต้องมีการใช้ภาษาอย่างถูกหลักไวยากรณ์ และสามารถขยายคุณภาพได้ขึ้นอีก จากการมีความลุ่มลึกของการนำเสนอ มีแง่มุมของประเด็นที่น่าสนใจ เสาหาขบคิดและคัดสรรได้ดี อีกทั้งยังควรที่จะสามารถส่งเสริมให้เกิดการต่อยอด มีผู้นำไปขยายผลเพิ่มเติมได้ต่อไปในภายหน้า

ทั้งนี้ส่วนประกอบของวิทยานิพนธ์ ควรที่จะต้องประกอบไปด้วยสามส่วนหลักนั่นก็คือ

ส่วนนำ

อันจะประกอบไปด้วยความสมบรูณ์เรียบร้อยของการจัดทำรูปเล่ม อาทิเช่น มีความเรียบร้อบครบครันของหน้าปกของวิทยานิพนธ์ หน้าปกในและใบรองปก รวมไปถึงมีบทคัดย่อและมีการสรุปสาระสำคัญ มีสารบัญหมวดหมู่ หรือมีตาราง และสารบัญภาพ

ส่วนเนื้อความ

จะประกอบไปด้วยสาระภายในเนื้อหาของวิทยานิพนธ์ฉบับนั้น ซึ่งจะต้องมีครบองค์ประกอบ ทั้งบทนำที่แนะนำได้อย่างน่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อความง่ายที่จะนำไปใช้ประกอบการอ่านเนื้อหาภายใน และมีตัวเรื่องที่บรรยายได้อย่างละเอียดรวมถึงมีความสอดคล้องกับบทนำ รวมทั้งบทสรุปที่สรุปข้อประเด็นต่าง ๆ ไม่ว่าจะสรุปหรือจะละไว้ให้ต่อยอดก็ควรต้องมีระบุเอาไว้ด้วย
ส่วนบรรณานุกรมหรือเอกสารอ้างอิง
อันหมายถึง มีการจัดทำหมวดหมู่รายชื่อสิ่งต่าง ๆ มีการชี้แจงส่วนอ้างอิงมีการบ่งชี้ถึงแหล่งข้อมูลต้นทางที่ใช้ในการวิเคราะห์เรียนรู้และศึกษาวิจัย