บุคลากร

บุคลากร หมายถึง

การดำเนินงานในองค์กร อาจยากที่จะสำเร็จได้หากปราศจากความร่วมแรงร่วมใจ ดังนั้นแล้ว มนุษย์ คือทรัพยากรหนึ่งที่เป็นหัวใจสำคัญที่จะชี้วัดความสำเร็จได้ในทุกกิจกรรมหรือทุกการปฏิบัติงานขององค์กร ดังนั้นความเอาใจใส่ต่อทรัพยากรจึงต้องมีการจัดการที่มีประสิทธิภาพควบคู่อยู่เสมอ

การสื่อสารข้อมูล

ปัจจุบันในขณะที่โลกของเรามีความเจริญก้าวหน้าและเทคโนโลยีในปัจจุบันที่ล้ำสมัย แต่ทว่านับตั้งแต่อดีตจวบจนถึงอนาคต ไม่ว่าแขนงวิชาสาขาใด ๆ ก็ตาม สิ่งที่เป็นพื้นฐานสำคัญก่อนที่มนุษย์จะร่วมกันเรียนรู้หรือพัฒนาอะไรสักอย่างขึ้นมานั้น สิ่งแรกที่ขาดไม่ได้

การสื่อสาร หมายถึง

มนุษย์คือสิ่งมีชีวิตที่มีการสื่อสารที่ซับซ้อน หลากหลาย เข้าใจกันได้รวดเร็ว มากที่สุดในบรรดาสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลก เนื่องจากมนุษย์เป็นสังคมและมีสติปัญญาล้ำเลิศกว่า จึงมีการวิวัฒนาการการสื่อสารจากสัญชาตญาณของมนุษย์ตั้งแต่ในอดีตจนสามารถก้าวข้ามการการสื่อสารที่เป็นมากกว่ากิริยาท่าทาง กลายมาเป็นการสื่อสารทางรหัสเสียง และ รหัสตัวอักษรได้ ซึ่งเป็นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพที่สูงกว่า สามารถทำความเข้าใจในสิ่งที่ซับซ้อนได้ง่ายกว่า ทำให้มนุษย์เกิดความพึงพอใจ และ จัดการสิ่งต่างๆได้อย่างถูกต้องเหมาะสม การสื่อสาร มีความหมายว่าอะไร? การสื่อสาร (Communication) กระบวนการเผยแพร่ หรือการ บอกต่อ เพื่อให้อีกฝ่ายเข้าใจตามสิ่งที่เราต้องการจะสื่อตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ซึ่งอาจทำได้…

การจัดการเชิงกลยุทธ์

เพราะการทำธุรกิจที่ไร้แบบแผนนั้นไม่อาจก้าวหน้าไปสู่ความประสบความสำเร็จได้ โดยเฉพาะการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันที่มีการแข่งขันทางตลาดสูง ที่เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบอยู่ตลอดเวลา กลยุทธ์จึงเป็นสิ่งที่คุณต้องมีหากต้องการที่จะพาธุรกิจให้อยู่รอด และเจริญก้าวหน้า