กลยุทธ์การบริหาร หมายถึงอะไร

ไม่ว่าจะกระทำเรื่องใดก็ตามผู้ที่มีกลยุทธ์หรือแบบแผนเตรียมไว้ก่อน มักจะเป็นผู้ที่ได้เปรียบกว่าเสมอ โดยกลยุทธ์นั้นก็คือแผนการ เพื่อการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ และอาจเป็นนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานอย่างเป็นขั้นตอน ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งอาจมีการคำนึงถึงความสอดคล้อง ระหว่างสถานการณ์กับสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ในขณะนั้น โดยสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่า กลยุทธ์การบริหาร หรือการ บริหารเชิงกลยุทธ์ นั่นเอง

ลักษณะของกลยุทธ์การบริหาร

มีกระบวนการทำงานที่มีความต่อเนื่อง โดยมีความสอดคล้องกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นการประสานกันในระดับของแผนก หรือหน่วยงานหรือองค์กร ซึ่งมีลักษณะการบริหารงานแยกออกเป็น 3 ประเด็น ได้แก่

1.การจัดลำดับความสำคัญ

การค้นหาและเรียงลำดับความสำคัญ ถือเป็นขั้นตอนแรก ที่ผู้บริหารควรคำนึงถึงก่อน ซึ่งจะต้องนำกิจกรรมทั้งหมดที่กำลังจะเริ่มทำมารวบรวม และจัดเรียงใหม่ โดยเน้นสิ่งที่สำคัญมาก่อนเป็นอันดับแรก ซึ่งรวมไปถึงการคำนึงถึงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก จากนั้นจึงกำหนดทิศทางแล้วจึงตามด้วยการปฏิบัติในกลยุทธ์ที่วางล่วงหน้าเอาไว้ โดยในระหว่างที่ปฏิบัตินั้นจะต้องมีการควบคุมประเมินผลงาน เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปในกรอบที่กำหนด พร้อมทั้งมีความต่อเนื่องเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงได้เร็วยิ่งขึ้น

2.นำทักษะและความเชี่ยวชาญมาใช้ร่วมกันอย่างสอดคล้อง

การตระหนักถึงทักษะความสามารถที่มีอยู่ ของบรรดาบุคลากรภายในองค์กร นับเป็นการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ให้ความสำคัญ ในการคัดสรรบุคลากรที่มี ทักษะและความเชี่ยวชาญมารวมกัน เพื่อสร้างความได้เปรียบในทางเฉพาะด้าน ตัวอย่างเช่น ฝ่ายการเงิน ฝ่ายการตลาด ฝ่ายการผลิต ฝ่ายโฆษณา หรืออื่น ๆ เป็นต้น ซึ่งวิธีการนี้นับเป็นวิธีการหนึ่งที่ได้รับความนิยม ในการบริหารธุรกิจเป็นอย่างมากจนเรียกได้ว่าเป็นมาตรฐานสากลเลยก็ว่าได้ อันเป็นวิธีหนึ่งที่มีความสำคัญเช่นเดียวกันกับการจัดลำดับความสำคัญ เพราะเป็นรูปแบบที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างทันท่วงที

3.รูปแบบการดำเนินงานที่เป็นวงจร

คือการดำเนินการขั้นตอนตั้งแต่ตอนแรกและดำเนินไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะถึงขั้นตอนสุดท้าย เสร็จแล้วจึงย้อนกลับมาเริ่มต้นในกระบวนการขั้นตอนแรกใหม่อีกครั้ง ซึ่งจะทำแบบนี้ไปอย่างต่อเนื่องวนเวียนไปวนเวียนมา จนกลายเป็นวงจรที่มีลักษณะเป็นวงกลม

สรุปแล้วลักษณะของกลยุทธ์การบริหาร จะเน้นไปในการปฏิบัติงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอนตามลำดับและยังรวมไปถึงรูปแบบการดำเนินงานที่มีลักษณะเป็นวงจร ที่สำคัญการบริหารงานยังต้องมีการคัดสรรผู้มีความเชี่ยวชาญ มีทักษะวิชาที่สอดคล้องมาร่วมกันปฏิบัติงานอย่างเป็นกลุ่ม เพื่อสร้างแรงผลักดันให้กระบวนการทำงาน เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และจะต้องไม่มุ่งเน้นไปให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งให้มีความพิเศษหรืออยู่เหนือกว่าอีกฝ่าย