การจัดการเชิงกลยุทธ์

เพราะการทำธุรกิจที่ไร้แบบแผนนั้นไม่อาจก้าวหน้าไปสู่ความประสบความสำเร็จได้ โดยเฉพาะการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันที่มีการแข่งขันทางตลาดสูง ที่เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบอยู่ตลอดเวลา กลยุทธ์จึงเป็นสิ่งที่คุณต้องมีหากต้องการที่จะพาธุรกิจให้อยู่รอด และเจริญก้าวหน้าได้ในสภาพเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลง การรู้จักนำกลยุทธ์มาประยุกต์หรือแทรกแซงใช้กับกระบวนการต่าง ๆ อย่างเหมาะสมกับธุรกิจ จะเป็นการพัฒนาทักษะการบริหารที่ช่วยพัฒนานักธุรกิจให้สามารถเชี่ยวชาญกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจหรือสถานการณ์ต่าง ๆได้ดียิ่งขึ้น

การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) นั้นคือการบริหารจัดการธุรกิจอย่างเป็นระบบ โดยไม่นิ่งเฉยหรือเอาแต่ก้มหน้าก้มตาบริหารธุรกิจ แต่มีการมองสภาพแวดล้อมโดยรวมทั้งภายนอกและภายในองค์กร และ ประเมินวิเคราะห์เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวทางหรือช่องทางใหม่ ๆ สำหรับการวางแผนธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยสามารถสร้างทั้งผลประโยชน์ที่ดีขึ้นให้กับองค์กร และ สามารถสร้างความได้เปรียบทางการตลาดได้แล้วการการจัดการเชิงกลยุทธ์ นั้นสำคัญขนาดไหนถึงจำเป็นต้องมีการวางกลยุทธ์กับธุรกิจกัน ซึ่งผลประโยชน์ของการวางกลยุทธ์อย่างเป็นระบบนั้นสามารถช่วยให้ธุรกิจคุณดีขึ้นได้ดังต่อไปนี้

  1. .สร้างศักยภาพและประสิทธิภาพในการแข่งขันทางการตลาด ยกระดับเพดานความสามารถขององค์กรให้สูงขึ้นได้อีกระดับ
  2. ช่วยให้มองเห็นทิศทางของสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทำให้สามารถเตรียมพร้อมรับมือ หรือ ฉวยโอกาสสำคัญต่างๆ ที่เกิดขึ้นรอบองค์กรได้
  3. สามารถกำหนดทิศทางของธุรกิจได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เป็นการลดปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นซึ่งส่งผลต่อความเสียหายทางธุรกิจได้
  4. พร้อมสำหรับการเริ่มทำสิ่งต่าง ๆ เนื่องจากมีการสำรวจประเมิน และ วิเคราะห์ สิ่งรอบตัวอย่างสม่ำเสมอจึงทำให้องค์กรณ์มีการพัฒนาปรับตัวอยู่ตลอด จึงพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมได้ดีและเริ่มต้นได้มีประสิทธิภาพมากกว่าใคร
  5. การทำงานที่สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน จึงยกระดับศักยภาพการทำงานได้ดีกว่าการทำงานแบบทั่วไป ความชัดเจนจึงมีมากกว่า และสามารถกำหนดทิศทางได้อย่างถูกต้องชัดเจน
  6. ยกระดับทักษะความสามารถภายในองค์กร ให้สามารถปรับตัวได้กับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ทั้งการบริหารของผู้บริหารและการทำงานของพนักงาน ทำให้องค์กรมีความแข็งแกร่ง สามารถปรับตัวในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสภาวะความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งได้

นับเป็นทักษะสู่ความเป็นมืออาชีพที่นักบริหารล้วนต้องเรียนรู้ และ รู้จักปรับตัวในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งยิ่งนานวันเข้าจะช่วยพัฒนาให็นักธุรกิจมีความสามารถที่รอบด้านมากขึ้น มีทักษะในการรับมือกับปัญหาและหาทางแก้ไขให้สอดคล้องได้อย่างเหมาะสม แม้อาจต้องล้มลุกคลุกคลานบ้าง แต่มันก็คุ้มค่ากับการได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่จะช่วยยกระดับศักยภาพในตัวผู้ประกอบธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น