การบริหารงานบุคคล คืออะไร ?

ทักษะการบริหาร คือปัจจัยสำคัญที่นักธุรกิจจำเป็นต้องมีติดตัวไว้ เพื่อการจัดอำนวยความสะดวกให้กิจการสามารถเดินหน้าไปได้อย่างราบรื่น และมองเห็นถึงอนาคต โดยสิ่งที่จะเป็นตัวชี้วัดว่าผู้นำนั้นมีประสิทธิภาพเพียงพอ ต่อการบริหารธุรกิจหรือไม่ จำเป็นจะต้องมีการประเมินทั้ง องค์ความรู้ที่มีและวิสัยทัศน์ต่อสิ่งรอบด้าน เพราะสิ่งเหล่านี้จะแสดงผลลัพธ์ออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนเมื่องานสำเร็จลุล่วง

ความรู้ที่ยิ่งมีมากก็จะส่งผลต่อการสร้างสรรค์กลยุทธ์ที่น่าสนใจ มีความหลากหลาย และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ขณะเดียวกันหากผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่ดีก็จะทำให้องค์กรเกิดความแข็งแกร่งและยกระดับความน่าเชื่อถือได้ดียิ่งขึ้น

การบริหารงานคืออะไร ?

การบริหารงาน เป็นกระบวนการทำงานอย่างหนึ่งที่จำเป็นจะต้องมีคณะบุคคล ในการจัดการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป เพื่อให้สามารถประสานงานและร่วมมือกัน ในการดำเนินกิจการให้ประสบผลสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการดำเนินธุรกิจผ่านการดำเนินงาน โดยตัวบุคคลเพียงคนเดียวนั้น อาจทำให้ธุรกิจเกิดข้อผิดพลาดและดำเนินการได้ล่าช้า เพราะหน้าที่ในส่วนนี้เต็มไปด้วยการรับผิดชอบมากมายทั้ง การเงิน เวลา บุคคล และทรัพยากรต่าง ๆ ภายในองค์กร นอกจากการบริหารงานโดยบุคคลแล้ว กฎระเบียบภายในกิจการ ก็เป็นสิ่งที่จะช่วยให้การบริหารเป็นไปได้ในทิศทางที่ถูกต้องได้เช่นเดียวกัน

หลักการบริหารงาน

สำหรับเรื่องของการบริหารนั้น สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ปัจจัยหลัก ๆ คือ การบริหารคน และ การบริหารงาน โดยทั้งสองสิ่งนี้จะมีขั้นตอนการบริหารที่ควบคู่กันไป แต่สัดส่วนของการบริหารในแต่ละด้านจะขึ้นอยู่กับ ความยากและขนาดขององค์กร
การบริหารงานบุคคลโดยการจัดหาคนให้เข้ากับงาน

อย่างไรก็ตามหากพึ่งพาเพียงแต่การบริหารงานที่ดี ก็อาจไม่ได้หมายความว่าจะประสบความสำเร็จได้ซะทีเดียว เพราะถ้าหากบริษัทมีเพียงประสิทธิภาพแค่ผู้นำ แต่ผู้ตามนั้นกลับไร้ซึ่งความสามารถ ก็ไม่อาจทำให้องค์กรเจริญก้าวหน้ามากขึ้นต่อไปได้ การจัดการบุคคลในด้านการตรวจสอบ ตั้งแต่เปิดรับสมัครคัดเลือกพนักงาน จึงเป็นอีกสิ่งสำคัญที่ผู้บริหารไม่ควรมองข้าม เพื่อให้กิจการนั้นมีกำลังที่แข็งแกร่งพอที่จะพร้อมเป็นแรงขับเคลื่อน พาไปสู่เป้าหมายของบริษัทและแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดได้นั่นเอง

กระบวนการสรรหาบุคคล

  1. การรับสมัครบุคคล: เลือกตามความเหมาะสมของงานและความสามารถ โดยคำนึงจากภาวะปัจจุบันจนถึงภาวะอนาคต
  2. การคัดสรร: เลือกโดยการให้ผู้สมัครทำแบบฟอร์ม ตรวจสอบประวัติสัมภาษณ์ และ ทดสอบ เป็นต้น
  3. การแนะนำ: การจัดกิจกรรมพบปะและแนะนำตัว ไปจนถึงอธิบายสถานที่และการปฏิบัติงานเพื่อความเข้าใจ
  4. การฝึกอบรม: การจัดกิจกรรมเพื่อยกระดับความสามารถ ของบุคลากรภายในองค์กรให้มีทักษะความรู้มากยิ่งขึ้น
  5. การประเมินผลงาน: การตรวจสอบและพิจารณาว่า บุคลากรคนนั้นมีเกณฑ์ผ่านมาตรฐานขององค์กรตั้งไว้หรือไม่