การสื่อสารข้อมูล

ปัจจุบันในขณะที่โลกของเรามีความเจริญก้าวหน้าและเทคโนโลยีในปัจจุบันที่ล้ำสมัย แต่ทว่านับตั้งแต่อดีตจวบจนถึงอนาคต ไม่ว่าแขนงวิชาสาขาใด ๆ ก็ตาม สิ่งที่เป็นพื้นฐานสำคัญก่อนที่มนุษย์จะร่วมกันเรียนรู้หรือพัฒนาอะไรสักอย่างขึ้นมานั้น สิ่งแรกที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือ การสื่อสาร หรือ Data Communications เพื่อที่จะเกิดการประสานงานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความหมายของการสื่อสารนั้นมีความหมายก็คือ กระบวนวิธีการนำมาซึ่งข้อมูลที่ได้รับการแลกเปลี่ยนหรือถ่ายโอนแก่กัน โดยมีรูปแบบของช่องทางในการสื่อสารระหว่างกันใด ๆ ก็ตามที่ทำให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน อาทิเช่นการสื่อสารผ่านคำพูด ผ่านตัวอักษร หรือผ่านอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ อาทิเช่น อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันถือว่ามีการนิยมใช้การสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์กันอย่างแพร่หลายและเป็นรูปแบบที่มาแทนที่หลายการปฏิบัติงาน โดยช่องทางการสื่อสารนั้นจะสามารถเกิดขึ้นได้ ทั้งการเชื่อมต่อแบบมีสายหรือเชื่อมต่อกันผ่านระบบไร้สายก็สามารถทำได้ ทั้งนี้องค์ประกอบในขั้นพื้นฐานที่ก่อเกิดเป็นการสื่อสารจะประกอบไปด้วยดังนี้

  • data message ข่าวสาร หรือ ข้อมูล ซึ่งข้อมูลข่าวสารนั้นสามารถนำมาสื่อสารได้หลายลักษณะ ไม่ว่าจะเป็น ภาพ วีดีโอ หรือเสียง หรือผสมผสานกัน
  • sender ผู้ส่ง โดยจะแปลความถึงตัวบุคคล หรือเครื่องมืออุปกรณ์ใด ๆ ก็ได้หากอุปกรณ์เครื่องมือนั้นสามารถใช้ส่งการสื่อสารได้ อาทิเช่น โทรศัพท์ หรื่อ เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
  • receiver ผู้รับ อันหมายถึงฝ่ายที่รับสื่อ ซึ่งก็แปลความได้ถึง ตัวบุคคล หรืออุปกรณ์เครื่องมือได้เช่นกัน
  • transmission media สื่อกลางสำหรับเชื่อมการส่งข้อมูล มีหน้าที่ลำเลียงข้อมูลข่าวสารที่ต้องการสื่อไปถึงฝ่ายรับให้ถึงที่หมายได้ อาทิเช่น สายโทรศัพท์ สายอินเทอร์เน็ต หรือคลื่นวิทยุ และสัญญาณดาวเทียม เหล่านี้เป็นต้น
  • protocol โพรโทคอล หมายถึง กฎเงื่อนไข ข้อกำหนดต่างๆ ที่ระบุขึ้นมาสำหรับสร้างเงื่อนไขในการรับส่งข้อมูลซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่นอกจากจะเน้นไปที่ การส่งผ่านข้อมูลได้แล้ว ยังช่วยในเรื่องของการเป็นแหล่งกำเนิดของข้อมูล หรือเพิ่มอัตราความเร็วในการส่งข้อมูล หรือช่วยกระจายข้อมูลได้ดีขึ้น ช่วยลดระยะเวลาในการดำเนินงาน รวมถึงยังสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น ลดการพึ่งพาอุปกรณ์ สามารถใช้งานได้ในระดับองค์กร
    สาระประโยชน์สำหรับการสื่อสารข้อมูล

ปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย การสื่อสารข้อมูลสามารถทำได้ง่ายขึ้นและมีศักยภาพมากขึ้นกว่าในอดีตสามารถสื่อสารกันได้ผ่านระบบดิจิตอล อีกทั้งยังสามารถบันทึกจัดเก็บข้อมูลได้ในแบบอิเล็กทรอนิกส์ เก็บข้อมูลที่มีขนาดใหญ่มหาศาลอัดแน่นได้ในอุปกรณ์ขนาดเล็ก อีกทั้งยังสามารถโอนถ่ายข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และยังมีความแม่นยำถูกต้องของข้อมูลอย่างละเอียดสูงเลยทีเดียว โดยอาศัยกระบวนการตรวจสอบข้อมูล และแก้ไขข้อมูลได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งจะยิ่งยกระดับความก้าวหน้าในการพัฒนาสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วหลายเท่าผ่านการสื่อสารข้อมูล