การสื่อสาร หมายถึง

มนุษย์คือสิ่งมีชีวิตที่มีการสื่อสารที่ซับซ้อน หลากหลาย เข้าใจกันได้รวดเร็ว มากที่สุดในบรรดาสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลก เนื่องจากมนุษย์เป็นสังคมและมีสติปัญญาล้ำเลิศกว่า จึงมีการวิวัฒนาการการสื่อสารจากสัญชาตญาณของมนุษย์ตั้งแต่ในอดีตจนสามารถก้าวข้ามการการสื่อสารที่เป็นมากกว่ากิริยาท่าทาง กลายมาเป็นการสื่อสารทางรหัสเสียง และ รหัสตัวอักษรได้ ซึ่งเป็นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพที่สูงกว่า สามารถทำความเข้าใจในสิ่งที่ซับซ้อนได้ง่ายกว่า ทำให้มนุษย์เกิดความพึงพอใจ และ จัดการสิ่งต่างๆได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

การสื่อสาร มีความหมายว่าอะไร?

การสื่อสาร (Communication) กระบวนการเผยแพร่ หรือการ บอกต่อ เพื่อให้อีกฝ่ายเข้าใจตามสิ่งที่เราต้องการจะสื่อตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ซึ่งอาจทำได้ ทั้ง การพูด(การใช้เสียง) การอ่าน(ตัวอักษร) หรือ ท่าทาง(การแสดงท่าทาง เช่น ภาษามือ ภาษากาย) โดยการสื่อสารจะช่วยให้ มนุษย์สามารถทำความเข้าใจหรือทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันอย่างถูกต้องชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์ที่เข้าใจกันได้
ความสำคัญของการสื่อสาร

1.ความสำคัญกับชีวิตประจำวัน

การสื่อสารกับคนใกล้ตัว ทั้ง คนในครอบครัว แฟน เพื่อน ผู้ร่วมงาน และคนรอบข้างที่เราเจอในแต่ละวัน ซึ่งนับเป็นปัจจัยสำคัญที่เราต้องสื่อสารให้เข้าใจกัน เพื่อสามารถใช้ชีวิตในแต่ละวันให้ผ่านไปได้อย่างราบรื่น

2.ความสำคัญทางสังคม

การอยู่ร่วมกันในสังคม ตั้งแต่สังคมขนาดเล็ก เช่น กลุ่มเพื่อนฝูง ครอบครัว ภายในห้องเรียน ไปจนถึงสังคมขนาดใหญ่ เช่นบริษัท หน่วยงาม และ องค์กร จำเป็นจำต้องมีการสื่อสารที่มีคุณภาพเพื่อให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้

3.ความสำคัญด้านการปกครอง

เพื่อให้ข้อตกลงระหว่าง ผู้ปกครองและผู้อยู่ใต้การปกครองสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ จึงจำเป็นต้องมีการทำข้อตกลงที่ชัดเจนร่วมกัน และเพื่อความชัดเจนนี้จึงต้องมีการสื่อสารเป็นตัวช่วยให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจกันได้

4.ความสำคัญทางธุรกิจ

การซื้อขาย การต่อรอง การเจรจา การวางแผน การเตรียมการ การบริหาร ล้วนเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจเดินหน้าได้ เพราะฉะนั้นจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่สิ่งเหล่านี้จะขาดการสื่อสารไปได้ เนื่องจากเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อน และมีผลกระทบเป็นวงกว้าง

5.ความสำคัญทางเมือง

ทั้งการปกครอง เศรษฐกิจ การบริหารทรัพยากรณ์ต่าง การทำสัญญาข้อตกลงทั้งภายในระหว่างประเทศ และ นอกประเทศ ล้วนเป็นเรื่องใหญ่ที่สามารถสร้างได้ทั้งพันธมิตร และ ศัตรู ในเวลาเดียวกัน การสื่อสารทางการเมืองจึงเป็นเรื่องที่ต้องการการสื่อสารมากที่สุด และต้องเป็นการสื่อสารที่ดีมีประสิทธิภาพ โดยไม่สร้างความขัดแย้งต่อฝ่ายใด และ สร้างผลประโยชน์ได้มากที่สุด เพราะเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับส่วนรวมที่เป็นสังคมขนาดใหญ่ ซึ่งหากมีผลเสียก็เสียหายร่วมกันเป็นวงกว้าง และ หากได้ประโยชน์ก็ได้ประโยชน์กันถ้วนหน้า