การบริหารธุรกิจ คืออะไร

เป็นเรื่องธรรมดาสำหรับผู้ที่เริ่มต้นอยากจะประกอบกิจการต่าง ๆ แล้วกังวลถึงความอยู่รอด เพราะไม่มั่นใจในการบริหารจัดการธุรกิจของตนเอง เพราะฉะนั้นผู้ประกอบการจึงจำเป็นที่จะต้องศึกษาพื้นฐาน หรือความรู้ทั่วไปของการบริหารธุรกิจ เพื่อให้ทราบถึงแนวทางและจุดมุ่งหมาย ไปจนถึงทุกกระบวนการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผลิตสินค้า และบริการให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคอย่างไม่สะดุด หรือล้มเหลวได้นั่นเอง

ความหมายของคำว่า ธุรกิจ

ก่อนจะเข้าใจถึงหลักการบริหารการเงิน เรามาทำความเข้าใจถึงความหมายของคำว่า ธุรกิจ กันก่อน ด้วยคำว่า ธุรกิจ นั้นหมายถึง อาชีพเกี่ยวกับด้านการค้าขาย ซึ่งมีกระบวนการผลิตและบริการ ไปจนถึงการเสนอขายสินค้า แลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการด้วยเงินตรา ซึ่งในอาชีพนี้จะมีผลตอบแทนอยู่หลัก ๆ ทั้งหมด 2 อย่างคือ กำไร กับ ขาดทุน โดยแต่ละปัจจัยขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า

จุดมุ่งหมายของการบริหารธุรกิจเบื้องต้น

สิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการทุก ๆ คน ต่างคำนึงเป็นหัวใจหลักของการค้า คือการหวังผลกำไร แต่นอกจากนี้ก็ยังมีปัจจัยอื่น ที่พวกเขาล้วนจำเป็นต้องการด้วยเช่นกัน นั่นก็คือ

1.การบริหารธุรกิจแบบหวังผลกำไร ( Profit )

ส่วนใหญ่วัตถุประสงค์นี้จะเกิดกับ องค์กรที่เป็นเอกชนเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งก็มีทั้งแบบคุมการประกอบการโดยเจ้าของคนเดียว เป็นห้างหุ้นส่วน หรือบริษัท โดยกิจกรรมส่วนใหญ่จะเน้นไปทางด้านหวังว่าจะได้กำไรกลับมามากกว่า

2.การบริหารแบบไม่หวังผลกำไร ( Non-Profit )

หมายถึง การเน้นให้บริการโดยคำนึงถึงรายได้ของประชาชนมากกว่า ตัวอย่างเช่น สาธารณูปโภคต่าง ๆ ได้แก่ การไฟฟ้า การประปา หรือ รถสาธารณะ เป็นต้น

เป้าหมายของการบริหารธุรกิจ

แม้ ผลกำไร จะเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของการบริหารจัดการธุรกิจ แต่ก็ยังมีปัจจัยอื่นที่เป็นผลดีและจำเป็นต่อการนำมาใช้หล่อเลี้ยงกิจการด้วยเช่นกัน คือ

1.ความมั่นคงของกิจการ ( Stability )

ผู้ประกอบการย่อมต้องการให้ธุรกิจมีความมั่นคง และแข็งแกร่งในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะ ด้านการเงิน เพื่อให้กิจการมีความราบรื่นไม่หยุดชะงักกลางคัน รวมถึงในขณะเมื่อสภาพเศรษฐกิจเกิดความย้ำแย่ด้วย

2.เพื่อการเจริญเติบโตของธุรกิจ ( Growth )

การเติบโตทางธุรกิจ เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการต่างมุ่งหวังให้เกิดขึ้น กับกิจการของตนเองให้มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้มียอดขายเพิ่มขึ้น ขยายขนาดของธุรกิจ และมีการเพิ่มสาขาทางธุรกิจ นั่นเอง

โดยการบริหารธุรกิจจะมีลักษณะของการบริหารผ่านรูปแบบดังนี้

1. องค์การและการจัดการ หมายถึง บุคคล 2 คนขึ้นไปที่มีการประสานงานกันเพื่อประสบผลสำเร็จ โดยมีกระบวนการในการบริหารดังต่อไปนี้

  • การจัดบุคคลเข้าทำงาน ( Staffing )
  • การสั่งการ ( Directing )
  • การควบคุม ( Controlling )
  • การวางแผน ( planning )
  • การจัดองค์กร ( Organizing )

2.ทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง บุคคลในองค์กรหรือพนักงาน ที่มีหน้าที่รับงานมาปฏิบัติเพื่อทำสร้างผลงานตามวัตถุประสงค์ที่ผู้มอบหมายต้องการ
3.การเงิน หมายถึง สิ่งที่ทำให้เกิดการคล่องตัวทางการเงินเพื่อสร้างกำไรให้เกิดสูงสุด
4.การผลิตและการปฏิบัติการ หมายถึง การผลิตสินค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดผลเสียน้อยที่สุดและได้ผลผลิตมากที่สุด และจำเป็นจะต้องมีการปรับตัวเข้าหาความต้องการของลูกค้าด้วย