ความหมายของคำว่าธุรกิจ

ความหมายของคำว่าธุรกิจนั้น จะหมายถึงหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งได้มีการทำกิจกรรมหรือร่วมกันทำกิจกรรม  อันมีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ การจัดจำหน่าย หรือ การผลิต ซึ่งลักษณะดังกล่าวนี้มีเจตนาที่มุ่งสู่การทำไป เพื่อผลตอบแทนอันย้อนกลับมาเป็นผลกำไร การได้รับรายได้จากการดำเนินกิจกรรมอย่างมีแบบแผนเป็นระบบ รวมไปถึงมีทั้งระเบียบตามเกณฑ์ ซึ่งให้การจำหน่ายหรือการผลิต หรือการให้บริการนั้น สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนอันประชาชนที่มีการใช้บริการ หรือใช้สินค้านั้น จะเรียกว่าผู้บริโภคนั่นเอง

บทบาทความสำคัญของธุรกิจ

ธุรกิจนั้นนอกจากจะมีลักษณะเป็นองค์กรพี่ดำเนินการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้ได้รับรายได้กำไรเป็นผลตอบแทนแล้ว ธุรกิจยังส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในหลากหลายด้านอีกด้วยดังต่อไปนี้

  1. ธุรกิจต่าง ๆ จะสามารถเพิ่มรายได้เข้าประเทศผ่านรูปแบบของภาษีอากร
  2. ธุรกิจจะช่วยผลักดันการนำทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศ มาได้รับการกระตุ้นใช้ให้เกิดประโยชน์
  3. ธุรกิจจะมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมให้ผู้บริโภค ได้ใช้สินค้าและบริการที่มีคุณภาพหรือทันสมัยมากยิ่งขึ้นหรือเรียกง่าย ๆ ว่ามีการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน
  4. ธุรกิจจะสามารถกระตุ้นความก้าวหน้าผลักดันการคิดค้นทางเทคโนโลยี รวมไปถึงมีการใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้น ตามวิวัฒนาการแห่งยุคสมัยนำมาใช้ในการผลิตสินค้า ก่อให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ มากยิ่งขึ้นได้ อันจะนำไปสู่การยกระดับเป็นประเทศที่มีความทันสมัยนั่นเอง
  5. ธุรกิจจะช่วยขับเคลื่อนการจ้างงาน ช่วยลดปัญหาทางสังคม อันจะทำให้ประชาชนได้มีรายได้ไม่ตกอยู่ในสภาพว่างงาน

รูปแบบโครงสร้างของธุรกิจ

ธุรกิจจะมีรูปแบบโครงสร้าง แบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะดังนี้คือ

  1. โครงสร้างในแบบที่เป็นทางการ อันหมายถึงธุรกิจขึ้นมีการกำหนดรูปแบบหน้าที่ความรับผิดชอบ มีการกำหนดนโยบายแบบแผน และระเบียบการจัดการในที่ทำงานรวมไปถึงข้อปฏิบัติในการทำงาน อีกทั้งยังมีแผนภูมิโครงสร้าง กำหนดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนต่าง ๆ เอาไว้อย่างชัดเจนและแสดงให้เห็นอย่างเปิดเผย ทั้งในแบบเปิดเผยต่อสาธารณะ หรือในแบบเปิดเผยต่อพนักงานในองค์กร
  2. โครงสร้าง ในแบบที่ไม่เป็นทางการ  ในที่นี้จะหมายถึงธุรกิจที่ไม่มีการกำหนดรูปแบบชัดเจนไม่มีการแบ่งหน้าที่บทบาทความรับผิดชอบ รวมไปถึงไม่มีการบัญญัติกฎระเบียบที่ตายตัว ธุรกิจในลักษณะนี้มักจะเกิดขึ้นได้จาก จุดประสงค์ที่ต้องการมีความยืดหยุ่นปรับตัวได้ตามสถานการณ์ สามารถผันแปรรูปแบบของการทำงานหรือรูปแบบการประกอบการได้ และแม้แต่การเว้นว่างชั่วคราวได้ หรือไม่ต้องการมีข้อยุ่งยากในรายละเอียดปลีกย่อย โดยรูปแบบนี้มักจะนิยมนำมาใช้กับธุรกิจในครอบครัว หรือสถานประกอบการขนาดเล็กเป็นต้น