ความหมายของ สื่อ

สื่อ หรือ (Media) เป็นคำที่มีความหมายคล้ายกันกับคำว่า สื่อสาร แต่ทั้งนี้จะมีการจำกัดนิยามที่แตกต่างออกไป โดยในโลกยุคปัจจุบันนับได้ว่ามีการใช้สื่อกันเป็นอย่างมาก ซึ่งสื่อนั้นจะสามารถถ่ายทอดหรือแลกเปลี่ยนความรู้ หรือแม้แต่การสั่งการหรือบริหารงาน ประสานงานกันทั้งในหมู่ผู้ร่วมงานหรือระหว่าง ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งหากมีความเข้าใจในการใช้หลักของ สื่ออย่างถูกต้อง ก็จะสามารถช่วยให้ทุกกระบวนการก่อเกิดสาระที่มีคุณภาพสำคัญได้หลายแง่มุม

หากอ้างอิงจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2543 ได้กำหนดนิยามความหมายเอาไว้ว่าสื่อ ในทาง กริยา หมายถึงการติดต่อให้ถึงกัน เช่น การชักนำให้รู้จักกัน หรือการสื่อความหมายหากความหมายในทางนามจะมีความหมายถึง การติดต่อถึงกัน การชักนำให้เกิดการรู้จักกัน หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลความเป็นจริง อีกทั้ง โรเจอร์ (Rogers)ได้ให้คำนิยามในปี 1976 ว่าคือการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันไม่ว่าจะแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับ ภาวะความรู้สึก เช่น การปรับทุกข์สุขแก่กัน หรือการได้ทำสิ่งใด ๆ โดยมีจุดมุ่งหมายให้อีกฝ่ายเกิดความเข้าใจ แลกเปลี่ยนมุมมองทัศนคติโดยประเภทของสื่อนั้นจะประกอบไปด้วยช่องทางหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น เอกสารสิ่งพิมพ์ หรือหนังสือประเภทต่าง ๆ อาทิเช่น หนังสือนิตยสาร หนังสือวารสาร หนังสือการ์ตูน หนังสือนิยาย และ หนังสือพิมพ์ เหล่านี้เป็นต้น

และยังมีสื่อประเภทเผยแพร่ผ่านช่องทางของโลกสมัยใหม่ อาทิเช่นช่องทาง ดาวเทียม ช่องทางอินเทอร์เน็ต ผ่านโปรแกรมหรือแอพพลิเคชั่น ต่าง ๆ หรือผ่านระบบ ดิจิตอล หรือเทคโนโลยีต่าง ๆ
สื่ออีกประเภทคือสื่อชนิดสื่อบุคคล โดยอาศัยการพูดหรือการเล่าโดยตรงจากตัวผู้พูด เช่นการอบรมสัมนาการเรียนการสอน การถ่ายทอดแนวคิดประสบการณ์ ทัศนคติมุมมอง ซึ่งอาศัยวัสดุต่าง ๆ เพิ่มเติมได้เช่นการจัดบอร์ดกิจกรรม การถ่ายทอดผ่านผลงานรูปภาพหรืองานศิลป และอุปกรณ์วัสดุต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบการสื่อสาร

การสื่อสารมีหลักสำคัญอย่างไร

การสื่อสารจะช่วยนำมาซึ่งความเชื่อถือที่มากขึ้น ผ่านเนื้อหาสาระที่สามารถดึงดูดใจผู้รับสื่อให้เกิดความสนใจรับข้อมูลสื่อสาร ซึ่งผู้สื่อสารควรที่จะต้องเตรียมเนื้อหาที่มีความสอดคล้องและเหมาะสม รวมถึงมีบริบทที่สอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรม ที่เกิดการรับฟังได้จากสังคมของผู้รับสื่อ และสำคัญที่สุดผู้พูดควรที่จะพูดในสิ่งอันเป็นสาระประโยชน์ มีข้อเท็จจริง และหากเป็นไปได้ควรที่จะต้องได้รับความน่าเชื่อถือจากผู้รับฟัง อันจะช่วยให้เกิดการประสานได้อย่างสะดวกขึ้น

ทั้งนี้หากเป็นการสื่อที่มุ่งให้มีผู้ติดตามรับสื่อเป็นประจำ ผู้สื่อจะต้องมีความสม่ำเสมอต่อเนื่องและแม่นยำข้อมูล อันจะทำให้มีฐานผู้รับสื่อที่ให้ความเชื่อถือเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งผู้จัดทำสื่อนั้นจะต้องมีการรักษามาตรฐานที่ดีเอาไว้อยู่เสมอ