สัมมนา คืออะไร?

สัมนา คือหนึ่งในกิจกรรมอย่างหนึ่งภายในองค์กร ที่มีขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจและเปิดช่องทางให้มีการสนับสนุน หรือแก้ไขปรับปรุงเกิดขึ้น โดยถือเป็นหนึ่งในกระบวนการที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ทั้งการส่งเสริมด้านธุรกิจหรือสังคม ซึ่งการสัมนา ได้ถูกบรรจุลงบนสื่อการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอุดมศึกษา โดยการแบ่งกลุ่มและวิเคราะห์ถึงเนื้อหาสำคัญในบทเรียน การร่างโครงสร้างจนเป็นรายงานสำหรับการนำเสนอ ทั้งแบบรวมเล่มรายงาน การกล่าวอธิบายหน้าชั้นเรียน นอกจากนี้ยังมีการเปิดโอกาศให้ผู้ฟังสามารถถามคำถามหรือโต้แย้งได้ เพื่อเป็นการฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะความรู้ในการสัมมนา และนำไปใช้ได้ในการประกอบอาชีพทั้งภาครัฐหรือเอกชน ในบริษัทและหน่วยงานต่าง ๆ ได้ในอนาคต

เป้าหมายของการสัมมนา

1.เพิ่มพูนความรู้ให้แก่นักเรียน

การคัดกรองถึงใจความสำคัญ เน้นเนื้อหาที่มีสาระ น่าสนใจ และเหมาะสม จะทำให้ทั้งผู้สัมมนาและผู้ฟัง มีความรู้ความเข้าใจจดจำเนื้อหาสาระได้ง่าย

2.ฝึกการรู้จักพิจารณา

ผู้สัมมนาต้องพิจารณาถึงเนื้อหาต่าง ๆ ในบทเรียน ว่าเนื้อหาได้สามารถอธิบายสาระได้อย่างชัดเจน กระชับจับใจความมีความสอดคล้อง เพื่อการนำเสนอที่มีคุณภาพ ทั้งยังต้อง ตรวจสอบทั้งจุดบกพร่องที่อาจทำให้เกิดข้อสงสัย ในการเตรียมคำตอบให้แก่ผู้ที่สงสัย

3.ฝึกความคิด

ไตร่ตรองถึงแนวทางการปฏิบัติ ข้อไหนคือจุดบกพร่องของงาน ข้อไหนคือจุดเด่นของเนื้อหาที่เตรียมจะทำ และการตัดสินใจนโยบาย

4.ทำความเข้าใจกับมุมต่าง

ระหว่างการทำงาน และ การนำเสนอแก่ผู้ฟัง จะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในรูปแบบต่าง ๆ มากมาย ซึ่งจะช่วยเปิดมุมมองและสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันได้

5.ฝึกอบรม

เนื่องจากมีทั้งคำแนะนำคำปรึกษาจากเพื่อน ๆ คำชี้แจงจากคุณครูหรือหัวหน้า และคำถามหรือคำโต้แย้งจากผู้ฟัง จึงกลายเป็นบทเรียนชั้นดีที่ไม่ว่าจะสำเร็จหรือผิดพลาด ก็จะกลายเป็นประสบการณ์ที่ช่วยปลูกฝังทัศนคติของให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

6.เพื่อการหาข้อสรุป

เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการ สิ่งที่ได้นั้นคือผลสรุปของการสัมนาในการวิจัยเรื่องต่าง ๆ ทั้งความรู้ที่ได้ ประสบการณ์จากการทำงานเป็นกลุ่ม หรือ การแลกเปลี่ยนข้อมูล โดยจะทำให้เรามีประสบการณ์การทำงานในครั้งต่อไปได้ดีขึ้น

อย่างไรก็ตามองค์ประกอบของการสัมนา นั้นควรที่จะประกอบไปด้วยปัจจัยสำคัญไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบของเนื้อหา ที่เสริมจุดประสงค์ของการสัมมนา หรือ องค์ประกอบด้านเวลา ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนด้านเวลาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายภายในเวลาที่กำหนด และ องค์ประกอบด้านบุคลากร เช่น วิทยากร ผู้จัดการหรือผู้ดำเนินการสัมนา และยังมีเรื่องขององค์ประกอบด้านงบประมาณ รวมถึง องค์ประกอบด้านสถานที่ ซึ่งประโยชน์ที่ได้จากการจัดสัมนานับเป็นกระบวนการหนึ่งที่ช่วยพัฒนาความรู้ให้แตกฉาน ได้ดีกว่าการเรียนรู้โดยทั่วไป