บริษัท หมายถึงอะไร ?

คำว่าบริษัทนั้นมักจะปรากฏให้เราเห็นได้ทุกที่ไม่ว่าจะทางสื่อโฆษณา ตราสินค้า หรือตึกอาคารส่วนใหญ่ก็มักจะมีคำว่าบริษัท แสดงให้เห็นพร้อมตราสัญลักษณ์อยู่โดยตลอด โดยคำว่า บริษัท (จำกัด) มีความหมายว่า กลุ่มองค์กรธุรกิจที่ร่วมมือกันภายใต้ชื่อกลุ่มหนึ่ง เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ในสิ่งที่ต้องการเหมือนกัน ซึ่งอาจอยู่นอกเหนือจากการแสวงหาผลกำไร ผ่านการถือร่วมลงทุนเป็นหุ้นส่วนก่อตั้งบริษัทตามกฎหมายกำหนด โดยชื่อบริษัทที่ใช้จะมีขึ้นเพื่อใช้อ้างอิงแทนกลุ่มบุคคลหรือนิติบุคคล (legal person)

ลำดับขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัทและดำเนินธุรกิจ

  1. การจดทะเบียนบริษัท ต้องมีผู้ริเริ่มก่อตั้งและเหล่าผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป
  2. ในขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัท จะต้องมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการลงทุนที่แบ่งทุนออกเป็นหุ้นแต่ละหุ้นได้ ซึ่งแต่ละส่วนนั้นจะมีมูลค่าเท่า ๆ กัน
  3. การจดทะเบียนบริษัทจะต้องเสียภาษี ในอัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ กรณีที่เป็นธุรกิจประเภท SME จะต้องเสียภาษีตามอัตราก้าวหน้าร้อยละ 15-30
  4. สมาชิกผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะมีหน้าที่รับผิดชอบหนี้สินเฉพาะกันไป ตามส่วนที่ตนเองได้ลงทุนลงไป และการรับผิดชอบนั้นจะต้องอยู่ในขอบเขตุของตน ไม่มีการชำระเกินส่วนที่ยังชำระค่าหุ้นไม่ครบ เนื่องจากถือเป็นการจำกัดความรับผิดชอบ ทางการเงินของผู้ถือหุ้น ซึ่งนับเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำ
  5. ในกลุ่มผู้ลงทุนจะต้องมีการแบ่งปันผลกำไรและขาดทุน อย่างสมเหตุสมผลหรือเท่า ๆ กัน เมื่อบริษัทได้รับผลกำไรจ่ายเป็นเงินปันผล ตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือครอง
  6. ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ “บริษัทจำกัด” ต้องขึ้นจดทะเบียนเพื่อถือสถานะเป็นนิติบุคคลเท่านั้น

ประเภทของบริษัท ( จำกัด )

ในกฏหมายของประเทศไทย ได้มีการแบ่งบริษัทจำกัดออกเป็น 2 ประเภท คือ บริษัทมหาชนจำกัด และ บริษัทเอกชนจำกัด ซึ่งมีความแตกต่างดังต่อไปนี้

1.บริษัทมหาชนจำกัด

เป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 โดยได้บัญญัติไว้ในมาตรา 15 ซึ่งมีเนื้อหาว่า

“บริษัทมหาชนจำกัด คือ เป็นบริษัทประเภทที่จัดตั้งขึ้นตามความประสงค์ ที่ต้องการจะเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนและผู้ที่สนใจ ซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะต้องมีความรับผิด จำกัดไม่เกินจำนวนเงินค่าหุ้นที่กำหนดค่าชำระไว้ และบริษัท จะต้องมีการประกาศลงข้อความประสงค์ไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิด้วย”

2.บริษัทเอกชนจำกัด

จัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งได้มีการบัญญัติไว้ในมาตรา 1095 ที่มีเนื้อหาว่า

“บริษัทจำกัดคือบริษัทประเภทหนึ่ง ที่มีการจัดตั้งขึ้นด้วยการแบ่งทุนเป็นหุ้นอันมีจำนวนมูลค่าเท่า ๆ กัน ซึ่งต้องมีผู้ถือหุ้นหรือนิติบุคคลไม่ถึงจำนวนหนึ่งร้อยคน ซึ่งผู้ถือหุ้นเหล่านั้นต่างมีหน้าที่รับผิดชอบแบบจำกัด ไม่เกินจำนวนเงินที่ตนยังส่งให้ไม่ครบมูลค่าของหุ้นที่ตนถือ”

สรุปแล้ว บริษัท จำกัด ก็คือ ลักษณะการลงทุนและการดำเนินธุรกิจประเภทหนึ่ง ที่จัดตั้งขึ้นด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้นำเงินส่วนหนึ่งมาลงทุน ให้กลายเป็นหุ้น อันมีมูลค่าเท่า ๆ กันไป โดยผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะมีฐานะเป็นเจ้าของกิจการ ที่ต้องคอยรับผิดจำกัดเพียงไม่เกินจำนวนเงินที่ตนเองจ่ายเงินลงทุนไปนั่นเอง