บริหารธุรกิจ คืออะไร ?

งานบริหารเป็นหน้าที่ของผู้นำซึ่งไม่ได้มีหน้าที่ในการจัดการ และลงมือกระทำส่วนต่าง ๆ ด้วยตนเอง แต่มีหน้าที่ในการควบคุมและสั่งการบุคลากร ให้จัดการสิ่งนั้นตามที่สั่ง ซึ่งฟังดูแล้วอาจจะดูเป็นงานที่สบาย แต่ความจริงแล้วงานในส่วนนี้ก็ไม่ได้ง่ายกว่าส่วนอื่นแต่อย่างใด เพราะงานบริหารนั้นเป็นงานที่สำคัญต่อการกำหนดทิศทาง และจัดการส่วนต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดเพื่อให้กิจการของบริษัทนั้นอยู่รอดพร้อมเติบโตไปพร้อม ๆ ในเวลาเดียวกัน

การบริหารหมายถึงอะไร

คำว่าบริหารเป็นคำที่มีความหมายอันสามารถนำไปแปลความได้หลากหลาย โดยเราได้นำความหมายของคำว่าบริหารที่แปลโดย 3 นักวิชาการ มานำเสนอซึ่งมีความหมายดังต่อไปนี้

การบริหารโดย วาร์เรน บี. บราวน์ (Warren B.Brown)

การบริหาร หมายถึง เป็นงานอย่างหนึ่งของผู้นำ ที่มีหน้าที่ในการใช้ทรัพยากรบริหารทั้งหมดที่มีอยู่ในหน่วยงาน มาทำให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

การบริหารโดย ชุบ กาญจนประการ

การบริหาร หมายถึง รูปแบบการทำงานของคณะบุคคลโดยมีตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปเท่านั้น ซึ่งจะเป็นการปฏิบัติงานร่วมกัน ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด

การบริหารโดย พิมลจรรย์ นามวัฒน์

การบริหาร หมายถึง การจัดการและประสมประสานทรัพยากรต่าง ๆ มาใช้ร่วมกันอย่างสอดคล้องเพื่อให้การดำเนินงานภายในองค์กร เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิผล และบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ได้

การบริหารธุรกิจ

หมายถึง การนำทรัพยากรที่มีในองค์กรมาบริหารจัดการ ให้ก่อเกิดการผลิตสินค้าและบริการขึ้น เพื่อสร้างกำไรผ่านการแลกเปลี่ยนของทั้ง 2 ฝ่าย ระหว่างเจ้าของกิจการและผู้บริโภค โดยมีจุดประสงค์ของผู้บริหารร่วมกัน คือ ความสำเร็จของธุรกิจ

ปัจจัยในการบริหารธุรกิจ

ปัจจัยในการบริหารธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กล้วนมีปัจจัยสำคัญแบบเดียวกัน โดยปัจจัยนี้เราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า 4M โดยประกอบไปด้วยดังนี้

1.เงิน (Money)

เป็นต้นทุนเพื่อการขับเคลื่อนกลไกต่าง ๆ ภายในธุรกิจ ทั้งการ หล่อเลี้ยงบุคลากร หล่อเลี้ยงงาน ไปจนถึงหล่อเลี้ยงสิ่งต่าง ๆ ที่จำเป็น ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปได้อย่างราบรื่น อย่างไรก็ตามการจัดการด้านการเงิน ควรจะเป็นการดำเนินการในสิ่งที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เพราะการดำเนินกิจการนั้น เป็นสิ่งที่ดำเนินอยู่ภายใต้การดูแลด้วยข้อกฎหมาย หากมีการกระทำในเชิงแอบแฝงหรือลักลอบย่อมไม่เป็นเรื่องดีอย่างแน่นอน

2.คน (Man)

นอกจากจะมีเงินทุนที่ดีแล้ว คนที่มีความสามารถ ก็เป็นสิ่งสำคัญต่อการบริหารธุรกิจเหมือนกัน เพราะคนจะเป็นผู้ใช้ทรัพยากรกำหนดทิศทาง ที่อาจนำไปสู่ทิศทางที่ดี หรือ ล้มเหลวได้ การสรรหาคนที่เหมาะสมกับหน้าที่ ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นและต้องใช้เวลาในการพิจารณาถึง ความคิด ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และ มนุษย์สัมพันธ์ ที่ดีอีกด้วย

3.การจัดการ (Management)

การจัดการต้องมีประสิทธิภาพ และจะต้องมีกระบวนการ มีการวางแผนก่อนการทำงาน

4.วัสดุ (Materail)

วัสดุเปรียบเสมือนวัตถุดิบหรือกลไกของการบริหารงาน ที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนให้งานดำเนินไปได้ถึงจุดที่ตั้งเป้าหมายไว้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็จำเป็นจะต้องมีการจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ภายในกิจการอย่างประหยัดและคุ้มค่ามากที่สุดอีกด้วย รวมถึงมีการคำนึงด้านสิ่งแวดล้อม ว่าจะมีผลกระทบต่อผู้อื่นหรือไม่