ผู้บริหาร หมายถึงอะไร ?

ผู้บริหารคือ ส่วนสำคัญอย่างยิ่งภายในองค์กรที่มีหน้าที่ตัดสินใจ กำหนดทิศทาง รวมถึงยังต้องจัดการบริหารหล่อเลี้ยงทรัพยากรภายในองค์กร เพื่อความอยู่รอดของบริษัท และด้วยหน้าที่ที่ต้องตัดสินใจปัจจัยสำคัญใหญ่ ๆ ผู้บริหารจึงจำเป็นต้องมีทักษะความรู้อันรอบด้าน ทั้ง วิชาการ ทัศนคติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในการทำงาน เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนในการบริหารธุรกิจให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป
ความหมายของ “ผู้บริหาร”

หมายถึง ผู้มีตำแหน่งในการบริหารจัดการควบคุมโครงสร้างต่าง ๆ ภายในองค์กรโดยมีอำนาจในการขับเคลื่อนทรัพยากรภายในองค์กร อีกทั้งยังมีอำนาจเซ็นต์สัญญาทำข้อตกลง โดยผู้บริหารสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ระดับ ดังนี้

1.ผู้บริหารระดับล่าง

ผู้บริหารที่คอยควบคุมจัดการสิ่งเล็ก ๆ ภายในบริษัท เช่น หัวหน้าคนงาน หรือ หัวหน้าแผนก ในการจัดการสิ่งต่าง ๆ ภายในแผนก ทั้งการวางแผน การรับผิดชอบ การช่วยเหลือ การสร้างแรงจูงใจ ให้แก่พนักงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังคอยสังเกตุหาข้อบกพร่องเพื่อทำการแก้ไขสิ่งต่าง ๆ ภายในแผนก โดยผู้บริหารระดับล่าง ยังต้องคอยรับคำบัญชาจากผู้บริหารระดับสูงกว่าอีกด้วย

2.ผู้บริหารระดับกลาง

ตำแหน่งที่อยู่สูงกว่า ไปอีกระดับ เช่น หัวหน้าศูนย์ หรือ ผู้อำนวยการซึ่งผู้บริหารระดับกลางนี้จะได้รับหน้าที่จัดการที่ใหญ่ขึ้นไป เช่น การรับบัญชาจากผู้บริหารระดับสูงและสั่งการไปยังผู้บริหารระดับล่าง ให้จัดการตามนโยบายที่ผู้บริหารระดับสูงกำหนด และต้องคอยติดตามงานของผู้บริหารระดับล่างเพื่อส่งผลลัพธ์ หรือ รายงานกลับไปยังผู้บริหารระดับสูงได้รับทราบ

3.ผู้บริหารระดับสูง

โดยมากจะเป็นตำแหน่งของผู้ก่อตั้งองค์กร ซึ่งอาจรวมถึงระดับประธานกรรมการไปจนถึงกรรมการผู้จัดการตามแต่นโยบายของบริษัทนั้น ๆ ซึ่งผู้บริหารระดับสูงจะมีอำนาจในการตัดสินใจกำหนดสร้างนโยบาย กลยุทธ์ กำหนดเป้าหมาย หรือทิศทางต่าง ๆ ขององค์กร และ สั่งการไปยังตำแหน่งชั้นผู้น้อยให้รับทราบและปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด

คุณสมบัติของผู้บริหาร

ผู้บริหารจะเป็นต้องเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ ทั้งสติปัญญา และการจัดการ เนื่องจากเป็นผู้กำหนดทิศทางภายในองค์กรจึงจำเป็นต้องมีการจัดการบริหารที่ดี โดยคุณสมบัติของผู้บริหารที่ดีจะต้องประกอบไปด้วย วิสัยทัศน์ที่ดีมีความรู้และประสบการณ์ มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ สร้างความสามัคคีเหนียวแน่นภายในองค์กรได้ นอกจากนี้ยังจะต้องมีความเป็นผู้นำ ซึ่งตำแหน่งเก้าอี้ผู้บริหารแม้จะดูสบายและมีอำนาจ แต่ก็ต้องแลกมาด้วยคุณสมบัติที่เพรียบพร้อมจากหน้าที่การงานที่เป็นหัวใจสำคัญขององค์กรสู่ความพัฒนาเจริญก้าวหน้าหรือสามารถแก้ไขปัญหาเพื่อความอยู่รอดและความสำเร็จ หากได้ผู้บริหารที่สนเพียงผลประโยชน์ความสบายในหน้าที่การงานโดยไม่มีคุณสมบัติองค์ประกอบต่าง ๆ อย่างครบถ้วน ก็อาจนำพามาซึ่งความล่มสลายได้

อย่างไรก็ตามนอกจากผู้บริหารจะดีแล้ว ผู้รับหน้าที่มอบหมายจากผู้บริหารก็จะต้องมีประสิทธิภาพสอดคล้องร่วมกันด้วยเช่นกัน