องค์กรหมายถึง

การดำเนินกิจการใด ๆ หรือภารกิจใด ๆ นั้น หากจะสามารถประสบความสำเร็จให้ดีได้ นอกจากจะขึ้นอยู่กับหลักการ นโยบาย การวางกลยุทธ์และการบริหารแล้ว สิ่งสำคัญอันจะสามารถทำให้เป้าหมายสำเร็จลุล่วงได้ดียิ่งขึ้น เกิดความรวดเร็ว และเกิดความละเอียดของเนื้องาน รวมถึงเกิดความแน่นของโครงสร้างได้มากขึ้น โดยเฉพาะการดำเนินการธุรกิจใดหรือภารกิจใด ในระดับของเสกลที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนั้น จำเป็นอย่างที่สุดที่จะต้องใช้การประสานความร่วมมือกัน แบ่งหน้าที่กัน มีการจัดการอย่างเป็นระบบโครงสร้าง

ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะสามารถก่อเกิดเป็นองค์กรที่ประกอบด้วยผู้คนหลากหลายและปัจจัยหลากหลายที่มารวมผนึกกำลังต่อกันได้โดยองค์กรนั้นมีความหมายถึง การประกอบเชื่อมโยงกันอย่างมีระเบียบ และเป็นระบบ โดยส่วนประกอบต่าง ๆ และมีเหตุผลของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มคนใดมารวมกลุ่มกันอย่างมีเหตุผล อันมีจุดประสงค์ที่จะปฏิบัติเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ให้สำเร็จ อีกทั้งยังมีการกำหนดอำนาจของการบริหาร การแบ่งหน้าที่ และขั้นตอนต่าง ๆ เอาไว้อย่างชัดเจน และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยควบคุมผ่านผู้บังคับบัญชาในแต่ละระดับขั้น (ขยายความจากวิกิพีเดียสารานุกรมเสรี )

โดยลักษณะขององค์กรทั่วไปนั้นจะแบ่งประเภทออกได้ เป็นสามแบบใหญ่ ได้แก่

องค์กรส่วนเอกชน

อันนับเป็นองค์กรที่เน้นการดำเนินงาน เพื่อประโยชน์ทางพาณิชย์การค้าการประกอบการธุรกิจ มุ่งสู่ผลตอบแทนจากผลกำไรนำมาหล่อเลี้ยงองค์กรและก่อเกิดรายได้ ซึ่งจะมีการดำเนินงานที่มีโครงสร้างของนิติบุคคล และบุคลากรที่เป็นประชาชนไม่ใช่ข้าราชการ รวมถึงสามารถกำหนดนโยบาย และการบริหารในองค์กรภายในได้ โดยไม่ข้องเกี่ยวกับคำสั่งของทางราชการ ยกเว้นข้อกฏหมายของประเทศที่จะต้องพึงปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
องค์กรทางสังคม

หรือองค์กรที่ก่อเกิดขึ้นจากความสัมพันธ์กัน ของบุคคลที่เชื่อมโยงกันในครอบครัวหรือในโรงเรียนหรือในกลุ่มที่ประกอบกิจกรรม ในด้านสาธารณะประเภทต่าง ๆ ซึ่งจะมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาความเป็นอยู่ของสังคมให้ดียิ่งขึ้น

องค์กรส่วนราชการ

อันจะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลและข้อกำหนดของทางราชการ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นภารกิจในด้านการสาธารณะ และการให้บริการแก่ประชาชน
ทั้งนี้องค์กรยังแบ่งเป็นประเภทขององค์กรได้อีกสามประเภท คือ

  1. บริษัทจำกัด
  2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด
  3. กิจการหรือการประกอบการที่มีเจ้าของเป็นคนคนเดียว

โดยแต่ละประเภทองค์กร จะมีความแตกต่างกันทั้งในหลักของการดำเนินการตามกฎหมาย หลักในการรับผิดชอบกระบวนการทางภาษี รวมไปถึงโครงสร้างในระบบการบริหาร ซึ่งองค์กรที่มีจำนวนมากที่สุดนั้น จะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก หรือการประกอบการที่ดำเนินการควบคุมโดยเจ้าของคนเดียวแต่สำหรับในองค์กรขนาดใหญ่นั้น ที่พบเห็นโดยมากจะประกอบไปด้วยหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชนขนาดใหญ่ และโรงงานอุตสากรรม เหล่านี้เป็นต้น