อาชีพ หมายถึงอะไร ?

ปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินชีวิตเพื่อให้สามารถดำรงอยู่ได้ในระยะยาว นั้นก็คือการทำมาหากินภายใต้สายงานความถนัด หรือที่เรียกว่า อาชีพ ซึ่งเป็นสิ่งที่ได้มาซึ่ง เงิน เพื่อนำเงินไปใช้จ่ายสิ่งต่าง ๆ ในการดำรงชีวิต ทั้ง อาหารการกิน ไฟฟ้าหรือน้ำประปา อินเทอร์เน็ต เพื่อความสะดวกสบายในชีวิตประจำวัน การชำระหนี้สินที่ติดค้าง หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพื่อสนองความต้องการส่วนบุคคล เช่น เสื้อผ้า โทรศัพท์มือถือ รวมถึงการใช้บริการอื่น ๆ เพื่อการท่องเที่ยว หรือ เพื่อความผ่อนคลาย ซึ่งการจะได้มาซึ่งสิ่งเหล่านี้นั้น จำเป็นต้องมีอาชีพในการหารายได้เพื่อการใช้จ่ายสิ่งเหล่านี้ไปจนถึงบั้นปลายของชีวิต

ความหมายของอาชีพ

อาชีพ หมายถึง งานที่ได้มาซึ่งรายได้เป็นผลตอบแทนของการทำงาน โดยมีการลงทุนลงแรงและการใช้ความรู้ความสามารถในการทำงาน ทั้งการเป็นแรงงานที่มีการทำข้อตกลงกับผู้ว่าจ้าง ว่าจะได้ผลตอบแทนแบบไหนจำนวนเท่าใด บ้างก็ได้รับเป็นรายวัน บ้างก็ได้รับเป็นรายสัปดาห์ และบ้างก็ได้เป็นรายเดือน หรือการประกอบอาชีพเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยตัวเองในการค้าขายสร้างรายได้ให้กับตนเอง
ปัจจัยอันส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จในการประกอบอาชีพ

1.ความสร้างสรรค์ทางความคิด – การคิดค้นสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ทำให้การทำงานเกิดความแปลกใหม่
2.วิสัยทัศน์ที่กว้างไกล – จงมองการณ์ไกลเข้าไว้ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์แนวทางเตรียมพร้อมและรับมือกับสิ่งต่าง ๆ ในอนาคตได้
3.ความเชื่อมั่นในตนเอง – เชื่อมั่นในการลงมือทำ มั่นใจในความคิดการตัดสินใจของตนเอง นับเป็นคุณลักษณะความเป็นผู้นำที่นำไปสู่ความสำเร็จได้
4.ความรับผิดชอบ – เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการทำงาน เพื่อแสดงความเป็นมืออาชีพในการทำงาน
5.ความพยายาม – เดินหน้าการทำงานโดยไม่หวั่นไหวกับสิ่งยั่วยุ และมีความต่อเนื่องทางการทำงานในการมุ่งสู่ความสำเร็จ
6.ความกระตือรือร้น – กระตือรือร้นต่อหน้าที่การทำงาน เพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพและปริมาณที่มากที่สุด
7.แน่วแน่ในเป้าหมาย – กำหนดเป้าหมายที่แน่นอน และไปตามทางที่วางแผนเอาไว้ เพื่อให้สามารถทุ่มเทกับการทำงานในทิศทางที่ถูกต้อง
8.ประมาณตนเอง – แม้จะมีความเชื่อมั่นในตนเองที่เพรียบพร้อมต่อการเดินหน้าตัดสินใจ แต่ขณะเดียวกันต้องมีการรู้จักประมาณตนเอง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจตามมาจากการตัดสินใจที่เกินตัว
9.การเป็นผู้นำและการบริหารงานที่ดี – ต้องทีทักษะความรู้ในการจัดการบริหาร และ การกำหนดทิศทางการเดินหน้าที่เหมาะสม รวมถึงทักษะความเป็นผู้นำอื่น ๆ อันมีผลให้ธุรกิจเกิดการเจริญเติบโต
10.มุ่งมั่นความสำเร็จ – จงทุ่มเททั้งพลังกาย และ พลังใจ ให้กับสิ่งต่าง ๆ อันเป็นขั้นบันไดสู่ความสำเร็จ ทั้ง การศึกษาหาความรู้ การศึกษาการตลาด การทุ่มแรงให้กับการทำงาน การทุ่มเทให้กับการยกระดับความสามารถของตนเองและกิจการ ซึ่งต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานทางความคิดที่ไม่คำนึงถึงความยากลำบาก จากความเกียจคร้าน