โครงการหมายถึง

โดยปกติแล้วการทำงานใด ๆ ก็ตาม เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียบเรียงไปตามขั้นตอนของการดำเนินงาน ซึ่งจะต้องอาศัยข้อกำหนดอันมาจากกระบวนการในการริเริ่มจากการก่อตั้ง ซึ่งก่อให้เกิดรูปแบบอันนำมาซึ่งสิ่งที่เรียกว่าโครงการ

ดังนั้นโครงการจึงหมายถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่ถูกดำเนินการไปอย่างเป็นกระบวนการและเรียงลำดับขั้นตอน มีรายละเอียดประกอบคอยควบคุมทิศทาง และมีข้อชี้แจงในทุกด้าน อย่างไรก็ตามการดำเนินงานลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพได้นั้นจะต้องมีการแบ่งหน้าที่กัน อาทิเช่นผู้มีอำนาจบริหารและมีหน้าที่รับผิดชอบ รวมไปถึงผู้นำคำสั่งไปปฏิบัติการ และผู้ที่มีหน้าที่ ควบคุมแผนงานประมาณการผลที่ได้และประมาณการระยะเวลาที่แล้วเสร็จ
การเขียนโครงการนั้นจะสามารถเป็นประเภทออกได้เป็นสองประเภทดังนี้

1.การเขียนโครงการในรูปแบบอนุรักษ์นิยมหรือการเขียนโครงการในแบบดั้งเดิม conventional method

อันการเขียนโครงการในลักษณะนี้ จะประกอบไปด้วยขั้นตอน ที่เริ่มจากการตั้งชื่อโครงการ รวมไปถึงการตั้งชื่อหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการรับผิดชอบ การนำเหตุผลและหลักการมาใช้ในโครงการ รวมไปถึงการกำหนดวัตถุประสงค์ต่าง ๆ อย่างมีเป้าหมายทั้งระบุระยะเวลาที่จะต้องใช้ในการดำเนินการโครงการด้วย

นอกจากนี้ยังจะต้องระบุได้ถึงวิธีการดำเนินโครงการ และระบุได้ถึงงบประมาณที่จะนำมาใช้ในโครงการรวมถึงระบุได้ถึงผลแนวโน้ม ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ และปิดท้ายด้วยการทดสอบประเมินผลด้วย

2.การกำหนดโครงการโดยนำตรรกะและความมีเหตุมีผลมาใช้ร่วมในการดำเนินการโครงการ logical framework method

การดำเนินการในรูปแบบนี้จะมีการเน้นเรื่องของเหตุผลสัมพันธ์ครั้งในแนวตั้งและแนวนอนโดยมีพื้นฐานจากองค์ประกอบโครงสร้าง

คุณภาพของโครงการจะถูกกำหนดด้วยอะไรบ้าง

การดำเนินการโครงการที่มีประสิทธิภาพ และความคุ้มค่าของผลประโยชน์ที่ได้รับกลับมา จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยลักษณะของการเขียนโครงการ ที่มีประสิทธิภาพ

โครงการที่ดีจะต้องมีเนื้อหาที่ชี้ชัดถึงวิธีการแก้ปัญหาได้ และจะต้องวางเป้าหมายทิศทางอย่างชัดเจนอีกทั้งนำไปปฏิบัติงานได้จริง รวมถึงมีความสอดคล้องสัมพันธ์กันในรายละเอียด และที่สำคัญควรจะต้องมีรายละเอียดที่ผู้อ่านนั้น สามารถเกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้น จะต้องมีข้อมูลที่มีความแม่นยำต่อข้อเท็จจริงมีการกำหนดวันสิ้นสุดโครงการที่ชัดเจนสามารถติดตามประเมินผลได้

โดยการเขียนโครงการนั้นนอกจากจะถือเป็นสิ่งอันควรต้องมีแล้ว ยังสามารถเป็นประโยชน์ ช่วยให้ผู้เข้าร่วมดำเนินการในโครงการสามารถ อ่านควบคู่ได้ทั้งก่อนเริ่มโครงการหรือขณะดำเนินการรวมไปถึงขณะที่การดำเนินการโครงการได้เดินทางไปถึงจุดที่ เสร็จสมบรูณ์เรียบร้อยแล้ว ซึ่งการเขียนโครงการนั้นจะสามารถแสดงศักยภาพของผู้เขียนได้อีกด้วย ว่าประกอบไปด้วยคุณสมบัติความคิดความสามารถและวิสัยทัศน์อย่างไร