ธุรกิจ

 • ความหมายของคำว่าธุรกิจ

  ความหมายของคำว่าธุรกิจนั้น จะหมายถึงหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งได้มีการทำกิจกรรมหรือร่วมกันทำกิจกรรม  อันมีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ การจัดจำหน่าย […]

 • การจดทะเบียนเพื่อทำธุรกิจมีแบบไหนบ้าง

  พราะกฎหมายมีไว้ปกครองดูแล และจัดระเบียบประชาชนให้อยู่ในขอบเขตที่ถูกต้องเหมาะสม และไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน การทำกิจกรรมกิจวัตรประจําวันต่าง ๆ […]

 • อาชีพ หมายถึงอะไร ?

  ปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินชีวิตเพื่อให้สามารถดำรงอยู่ได้ในระยะยาว นั้นก็คือการทำมาหากินภายใต้สายงานความถนัด หรือที่เรียกว่า อาชีพ ซึ่งเป็นสิ่งที่ได้มาซึ่ง […]

 • องค์กรหมายถึง

  การดำเนินกิจการใด ๆ หรือภารกิจใด ๆ นั้น […]

 • เงิน หมายถึงอะไร?

  เงิน เปรียบเสมือนปัจจัยส่วนหนึ่งในการดำรงชีวิต เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างสะดวกขึ้น โดยเงินมีหน้าที่เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยน หรือใช้เพื่อเป็นตัวแทนมูลค่าของสิ่งต่าง […]

 • โครงการหมายถึง

  โดยปกติแล้วการทำงานใด ๆ ก็ตาม เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียบเรียงไปตามขั้นตอนของการดำเนินงาน […]

 • ผู้บริหาร หมายถึงอะไร ?

  ผู้บริหารคือ ส่วนสำคัญอย่างยิ่งภายในองค์กรที่มีหน้าที่ตัดสินใจ กำหนดทิศทาง รวมถึงยังต้องจัดการบริหารหล่อเลี้ยงทรัพยากรภายในองค์กร เพื่อความอยู่รอดของบริษัท […]

 • บุคลากร หมายถึง

  การดำเนินงานในองค์กร อาจยากที่จะสำเร็จได้หากปราศจากความร่วมแรงร่วมใจ ดังนั้นแล้ว มนุษย์ คือทรัพยากรหนึ่งที่เป็นหัวใจสำคัญที่จะชี้วัดความสำเร็จได้ในทุกกิจกรรมหรือทุกการปฏิบัติงานขององค์กร […]

 • ความสำคัญของการตลาด

  ความสำคัญของการตลาด หรือ (The Importance of […]

 • สัมมนา คืออะไร?

  สัมนา คือหนึ่งในกิจกรรมอย่างหนึ่งภายในองค์กร ที่มีขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจและเปิดช่องทางให้มีการสนับสนุน หรือแก้ไขปรับปรุงเกิดขึ้น โดยถือเป็นหนึ่งในกระบวนการที่ได้รับความนิยมอย่างมาก […]

 • องค์การ หรือ องค์กร (อังกฤษ: organization) คือ ?

  องค์การ คำที่เราพบเห็นหรือได้ยินกันบ่อย ๆ สำหรับใช้เรียกกลุ่มองค์กรตามท้องที่ต่าง ๆ […]

 • ความหมายของ สื่อ

  สื่อ หรือ (Media) เป็นคำที่มีความหมายคล้ายกันกับคำว่า สื่อสาร […]