PEST Analysis คืออะไร ?

เนื่องจากการแข่งขันทางธุรกิจในยุคปัจจุบันมีความเข้มข้นสูง การสรรหากลยุทธ์ทางธุรกิจอันหลากหลายเพื่อมาใช้สร้างความได้เปรียบ ให้แก่กิจการหรือองค์กร นับเป็นวิธีการที่ได้รับความนิยมมากที่สุดวิธีหนึ่ง แต่ก่อนที่พวกเขาจะเลือกกลยุทธ์มาปรับใช้กับธุรกิจของตน พวกเขามักจะวิเคราะห์การตลาดทั้งภายในและภายนอกก่อนเสมอ เพื่อการมองหาจุดที่ควรมีการแก้ไขมากที่สุด โดยส่วนใหญ่แล้วปัจจัยภายนอก คือส่วนที่ผู้คนต่างให้ความสำคัญเป็นอย่างแรกมากที่สุด เนื่องจากมันมีอิทธิพลต่อแง่บวกและแง่ลบ ต่อความเปลี่ยนแปลงขององค์กร เพราะฉะนั้นการจัดการแก้ไขในปัญหานี้จึงมีการนำ PEST Analysis เข้ามาเป็นตัวช่วยด้วย

PEST Analysis คืออะไร

เป็น ทฤษฎีเพื่อการวิเคราะห์สภาพพื้นที่หรือปัจจัยภายนอกของ Francis J. Aguilar อันเป็นปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารซึ่งยากแก่การควบคุมหรือไม่สามารถควบคุมได้ โดยอักษร PEST แต่ละตัวมีความหมายดังต่อไปนี้

Polities

ปัจจัยทางการเมือง ตัวอย่างเช่น นโยบายต่าง ๆ ที่ออกโดยภาครัฐซึ่งมีผลกระทบต่อองค์กรทั้งทางตรงและทางอ้อม

Economic

ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ตัวอย่างเช่น เศรษฐกิจโลกเกิดความชะลอตัว ภาวะเงินฟืด ภาวะเงินเฟ้อ หรือ ราคาผลผลิตตกต่ำ โดยสิ่งเหล่านี้ถือเป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ แต่มันกลับส่งผลกระทบโดยตรงกับองค์กรธุรกิจ

Social/ culture

ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม ตัวอย่างเช่น การคำนึงว่าในปัจจุบันมีเทรนด์หรือกระแสใดบ้างที่กำลังได้รับความนิยม ไม่ว่าจะเป็นการซื้อสินค้า การใช้บริการ หรือแม้แต่สถานที่ท่องเที่ยว เพื่อให้สามารถปรับใช้ผลิตภัณฑ์ในองค์กรมาใช้ร่วมอย่างสอดคล้องได้ เป็นต้น

Technological

ปัจจัยทางเทคโนโลยี อาทิเช่น การพัฒนาระบบ และ เทคโนโลยีระบบ ไปจนถึงการ ขนส่ง การสื่อสาร Social Network เพื่อให้องค์กรมีความทันสมัยอยู่เสมอ

Legal

กฎระเบียบหรือกฎหมายที่ส่งผลต่อองค์กร อาทิเช่น กฎหมายแรงงาน กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค หรือกฎหมายด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น

Ecological

ปัจจัยจากสภาวะแวดล้อม หมายถึง ปัจจัยอันเกิดขึ้นจากธรรมชาติ ซึ่งเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนือการควบคุม เช่น ภัยแล้ง น้ำท่วม แผ่นดินไหว โลกร้อน เป็นต้น

PEST Analysis มีประโยชน์อย่างไร

PEST Analysis ก็เปรียบได้เหมือนกับเครื่องมืออย่างหนึ่ง ที่ออกแบบมาเพื่อการใช้วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกเป็นหลัก เพื่อให้ผู้บริหารสามารถทำความเข้าใจถึงภาพรวมของสภาพแวดล้อมได้ อีกทั้งยังสามารถนำมาใช้เพื่อศึกษาข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจในที่ประชุม เพื่อระดมความคิดช่วยกันค้นหาแนวทางการบริหารต่อไป ซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของบริษัทในทิศทางที่เหมาะสมได้
สรุปแล้ว PEST Analysis ก็คือเครื่องมือประกอบการบริหารธุรกิจอย่างหนึ่ง เพื่อการนำมาใช้วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก ที่มักเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมและควบคุมได้ยาก ซึ่งเครื่องมือชนิดนี้จะช่วยให้ผู้บริหาร ได้ศึกษาพร้อมกับนำเอาข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาประกอบการตัดสินใจ เพื่อกำหนดแนวทางในการบริหารต่อไปได้ ซึ่งหากองค์กรใดสามารถสร้างกำไรหรือลดจำนวนผลกระทบของปัจจัยภายนอกได้ดีกว่าคู่แข่งในตลาด องค์กรนั้นก็จะมีความได้เปรียบกว่าในทันที