บุคลิกภาพ หมายถึงอะไร

บุคลิกภาพ สิ่งสำคัญที่คุณไม่ควรมองข้าม เพราะบุคลิกภาพนั้นค่อนข้างมีอิทธิพลอย่างมากต่อการใช้ชีวิตประจำวันเป็นอย่างยิ่ง ในการเข้าพบปะผู้คนในสังคมต่าง ๆ โดยการวางตัวที่ดีมีความเหมาะสมจะช่วยให้คนรอบข้างให้เกียรติ หรือให้ความเคารพสิทธิของเรา ทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อการเจรจาทางธุรกิจที่จะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ตนเองได้อีกด้วย

ความหมายของบุคลิกภาพ

บุคลิกภาพ หรือ personality หมายถึง ลักษณะทางกายและกิริยาที่บุคคลคนนั้นแสดงออกมา ทั้ง พฤติกรรม การแสดงออก รูปร่าง การแต่งกาย เป็นต้น โดยแต่ละบุคคลล้วนมีการแสดงออกที่แตกต่างออกไป ตามพฤติกรรมที่เคยชิน ตามสิ่งแวดล้อมที่พบเจอมา สะสมกลายเป็นลักษณะเฉพาะในการแสดงออก ซึ่งนอกจากลักษณะปัจจัยภายนอกแล้วบุคลิกภาพยังรวมถึงลักษณะความคิดภายใน ทางความรู้สึกนึกคิด จิตใจ และ การแสดงออกทางอารมณ์

องค์ประกอบของบุคลิกภาพ

เพราะบุคคลิกหมายถึงลักษณะทางการแสดงออก โดยการแสดงออกของมนุษย์นั้นมีอยู่หลากหลายลักษณะด้วยกันประกอบไปด้วยการแสดงออกในรูปแบบต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1.ลักษณะการแสดงออกทางสังคม

ท่าทางการแสดงออกในการเข้าสังคม เช่น การทักทาย การปรึกษาพูดคุย การแสดงความสนใจหรือการเห็นใจผู้อื่น รวมถึงพฤติกรรมด้านลบ เช่น การนินทา การแสดงความรังเกียจ การต่อว่า หรือ การเก็บตัวในทางลบ อันเป็นการเก็บตัวที่แตกต่างจากภาวะความรักสันโดษ

2.อุปนิสัย

พฤติกรรมการแสดงออกที่สามารถมองเห็นและเข้าใจได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เช่น การเคารพสิทธิ ความสุภาพ ความอ่อนโยน ความซื่อสัตย์ รวมถึงอุปนิสัยแง่ลบ เช่น ชอบโกหก ความเห็นแก่ตัว ชอบจับผิด เป็นต้น

3.ลักษณะทางกาย

รูปลักษณ์ของบุคคลคนนั้น ทั้ง ขนาดรูปร่าง หน้าตา ผิวสี สีผม สัดส่วน ความสูง น้ำหนัก หรือลักษณะอื่น ๆ ทางด้านร่างกายที่จะสามารถระบุตัวบุคคลคนนั้นได้

4.ลักษณะทางจิตใจ

ประสิทธิภาพหรือคุณภาพทางสมองอันมีผลทางสติปัญญา ทั้งความคิด การตัดสินใจ ความตั้งใจ การพิจารณา การไตร่ตรอง ความสนใจ และ ความจำ เป็นต้น

5.อารมณ์

ปัจจัยอันมีอิทธิพลต่อการแสดงออก ทั้ง ความดีใจ ความโกรธ ความตื่นเต้น ความกลัว ความระแวง ความกล้า ความเหงาอาการเบื่อ อาการหงุดหงิด เป็นต้น

ประโยชน์ทางหน้าที่การงาน

ยิ่งเป็นเรื่องของหน้าที่การงาน ยิ่งเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่ง ทั้งการเจรจากับลูกค้า การติดต่อสื่อสารกับคนภายในองค์กร จำเป็นต้องมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมถูกต้อง ในการสร้างความน่าเชื่อถือในการทำงานหรือการดำเนินธุรกิจ ซึ่งหากมีบุคลิกภาพที่ดีก็มีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จได้ไวขึ้น

ประโยชน์ต่อตนเอง

การมีบุคลิกภาพที่ดีจะช่วยสร้างความมั่นใจต่อตนเองในการสร้างมิตรสัมพันธภาพที่ดีแก่บุคคลรอบตัว ให้คอยช่วยเหลือค้ำจุ้นตัวเราได้ในยามลำบากอีกด้วย อีกทั้งยังถือเป็นการพัฒนาตนเองทางการแสดงออกให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อคนในสังคมได้ เป็นต้น