system

ระบบ หมายถึงอะไร?

ระบบ คำที่มักถูกนำไปใช้ขยายความหมายประกอบกับคำต่าง ๆ เช่น ระบบการทำงาน ระบบการจัดการ ระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่าย หรือ ระบบเศรษฐกิจ เพื่อขยายความให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น
ซึ่งคำว่าระบบนั้นมีความหมายคือ องค์ประกอบ

เทคโนโลยีหมายถึง

เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึงอะไร ?

เทคโนโลยี นับวันดูจะยิ่งมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของชีวิตคนเรามากขึ้น โดยเฉพาะการรับข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ ที่ในชีวิตประจำวันกันอยู่เป็นประจำนั้นเรียกได้ว่าแทบจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลย เพราะปัจจุบันถือว่ามีความจำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก รวมถึงการใช้งานในที่ทำงาน

เทคโนโลยี หมายถึง

บทบาทของเทคโนโลยีสำหรับโลกยุคใหม่นับว่า เป็นเรื่องที่มีความจำเป็นอันขาดไม่ได้ไปแล้ว ตราบใดที่แทบทุกสิ่งรอบตัวต่างล้วนที่จะต้อง มีความเชื่อมโยงกับการพัฒนาของเทคโนโลยีแทบทั้งสิ้น และจึงทำให้เป็นเรื่องที่มีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจความเจริญ รวมถึงส่งผลต่อธุรกิจต่าง ๆ