เทคโนโลยี หมายถึง

บทบาทของเทคโนโลยีสำหรับโลกยุคใหม่นับว่า เป็นเรื่องที่มีความจำเป็นอันขาดไม่ได้ไปแล้ว ตราบใดที่แทบทุกสิ่งรอบตัวต่างล้วนที่จะต้อง มีความเชื่อมโยงกับการพัฒนาของเทคโนโลยีแทบทั้งสิ้น และจึงทำให้เป็นเรื่องที่มีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจความเจริญ รวมถึงส่งผลต่อธุรกิจต่าง ๆ โดยเฉพาะในส่วนของการแข่งขันกันด้านนวัตกรรมใหม่ ๆ หรือการนำมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับรูปแบบของธุรกิจแต่ละประเภท ก่อเกิดกระแสการแข่งขันกันในเชิงพาณิชย์ และก่อเกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ เป็นผลดีต่อผู้บริโภคอยู่เสมอ

เทคโนโลยี คืออะไร

หากจะอาศัยการอ้างอิงตาม พจนานุกรมฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน เทคโนโลยี ได้กำหนดไว้ให้หมายถึงดังต่อไปนี้ “ เทคโนโลยี คือวิทยาการที่เกี่ยวกับศิลปะในการนำเอาวิทยาศาสตร์ประยุกต์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติและอุตสาหกรรม”

อย่างไรก็ตามความหมายของเทคโนโลยีนั้น อาจไม่สามารถสรุปได้จาก พจนานุกรมแต่เพียงอย่างเดียว แต่ทว่ายังมีผู้จำกัดคำนิยามนี้แตกต่างไป ตามแต่ละหลายแหล่งความรู้ แต่ทั้งหมดล้วนมีความหมายคล้าย ๆ กันโดยมีนัยยะในเชิงของการพัฒนา สร้างสรรค์และต้องมีปัจจัยสู่การกรตุ้นความก้าวหน้า โดยเทคโลยีจำต้องอาศัยภูมิปัญญาความรู้ การทดสอบทดลอง หรือการวิจัย ก่อเกิดศาสตร์และเทคนิคใหม่ ๆ จนสามารถนำไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ในหลากหลายวงการ โดยหากปรับใช้ไปในทางเพื่อตอบสนองธุรกิจแล้วล่ะก็ เทคโนโลยี จะมีบทบาทที่โดดเด่นในแง่ของการกระตุ้นอุตสาหกรรมการผลิตสิ่งต่าง ๆ อาทิเช่นสิ่งประดิษฐ์เป็นต้น

นอกจากนี้ยังหมายถึง กิจกรรมใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องต่อการพัฒนารูปแบบการดำรงชีพของมนุษย์ โดยอาศัยการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ มาหาแนวทางให้ก่อเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด สามารถเปลี่ยนได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะในด้านความเป็นอยู่ หรือการควบคุมสิ่งรอบตัว และการสร้างสิ่งอำนวย หรือพัฒนาความสะดวกสบาย ดังนั้นส่วนสำคัญของเทคโนโลยี นั่นก็คือการศึกษาตกผลึกให้ค้นพบหรือเข้าใจเทคนิคหรือศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อปรับใช้ทุกอย่างรอบตัวหรือทรัพยากรให้ก่อเกิดรูปแบบใหม่ ๆ ในทางก้าวหน้า

ทั้งนี้อาจจำเป็นที่จะต้องใช้หลักวิชาหลายแขนง และหลายผู้มีทักษะความสามารถมาค้นคว้าร่วมกันอาทิเช่น นักวิทยาศาสตร์ นักฟิสิกส์ หรือนักประดิษฐ์ หรืออื่น ๆ แล้วแต่สายงานหรือวงการที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่นถ้าหากเทคโนโลยีนั้นมุ่งสู่การเกี่ยวข้องกับเครื่องจักรกล หรือการผลิตสิ่งของ อาจต้องผสานด้วยผู้มีความรู้ ในสายที่เกี่ยวข้องมาร่วมเชื่อมโยงความสามารถแก่กัน ก็จะยิ่งทำให้ได้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเทคโนโลยีที่ดีนั้นควรที่จะต้องมีจุดมุ่งหมายที่ปลอดภัยต่อรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนให้ดียิ่งขึ้น ซึ่ง เทคโนโลยี นั้นถือเป็นเรื่องที่เห็นภาพชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรมเมื่อเกิดการค้นคว้าสิ่งใหม่ ๆ เป็นผลสำเร็จ ทั้งนี้จะต้องคำนึงถึงความเป็นประโยชน์ต่อการนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตเป็นใจความที่สำคัญควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม