เศรษฐกิจ

  • สถิติ คืออะไร หมายถึงอะไร ?

    สถิติ เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อมนุษย์เป็นอย่างมาก เพราะการใช้ชีวิตในสังคมนั้นจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอตามกาลเวลา เพื่อเป็นการเพิ่มความสามารถของตนเองให้สูง ก่อนนำมาใช้ในการยกระดับชีวิตประจำวันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

  • เศรษฐศาสตร์จุลภาค คืออะไร หมายถึงอะไร ?

    เศรษฐศาสตร์จุลภาค คือ การศึกษาถึงกลไกลจัดการสรรทรัพยากรในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมภายในหน่วยเศรษฐกิจของสังคมมนุษย์ […]

  • การขอลดหย่อนภาษีในพื้นที่ประสบอุทกภัย

    ภัยพิบัติทางธรรมชาติถือเป็นภัยที่รับมือได้ยากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นไฟป่า แผ่นดินไหว พายุ หรือ […]