การเรียนรู้ หมายถึง ?

การเรียนรู้ เปรียบเสมือนการหาสิ่งล้ำค่าให้แก่ตน การเรียนรู้สามารถพัฒนาตนเองให้มีความรู้ติดตัวสะสมไว้เพื่อยกระดับตนเองให้มีศักยภาพที่สูงมากขึ้น ในการนำไปใช้ประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตประจำวัน การทำงาน หรือการแข่งขันอื่น ๆ ซึ่งหากมีการใฝ่ค้นคว้าหาความรู้อย่างสม่ำเสมอ จะช่วยให้กลายเป็นคนที่มีความรู้รอบด้านรับมือจัดการกับสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ความหมายของ การเรียนรู้

การเรียนรู้เป็นความหมาย ที่มีนิยามความหมายค่อนข้างกว้าง จึงมีนักวิชาการหลายคนที่ให้คำนิยามไม่เหมือนกัน ยกตัวอย่างเช่น ฮิลการ์ด และ เบาเวอร์ สองนักจิตวิทยาชื่อดังได้ให้ความหมายของการเรียนรู้ว่า เป็นพฤติกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงจากการฝึกฝนและการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ซึ่งไม่นับปฏิกิริยาการตอบสนองอื่น ๆ ที่ไม่ใช้การฝึกฝนเช่น สัญชาติญาณ ปฏิกิริยาสะท้อน
นอกจากนี้ยังมีความหมายที่อ้างอิงจากพจนานุกรมของ เวบสเตอร์ อีกว่า การเรียนรู้คือ กระบวนที่มีการสร้างขึ้น ปรุงแต่งขึ้น และเพิ่มเติมขึ้น ในการยกระดับ สติปัญญา นิสัย ทักษะ หรืออื่น ๆ ซึ่งถูกกระตุ้นด้วยอินทรีย์ผ่านการฝึกฝน ทบทวน ปฏิบัติ การเก็บเกี่ยวประสบการณ์จนเกิดเป็นความรู้

องค์ประกอบของการเรียนรู้

หมายถึงองค์ประกอบใด ๆ ก็ตามที่ทำให้มนุษย์เกิดการเรียนรู้ได้ ซึ่งบางสิ่งอาจทำให้มนุษย์เกิดความสนใจที่อยากจะเรียนรู้มากขึ้น หรือทำให้มนุษย์ต้องการเรียนรู้เพียงน้อยนิด ก็ขึ้นกับว่าองค์ประกอบเหล่านี้มีความสำคัญหรืออิทธิพลต่อชีวิตมากน้อยเพียงใด

1.แรงจูงใจ หรือ (Motive)

แรงจูงใจจะนำพาให้มนุษย์กระทำสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างใจจดใจจ่อ การเรียนรู้ก็เช่นกัน ซึ่งส่วนใหญ่แล้วมนุษย์จะกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ หรือเป็นเรื่องแปลกไม่สามารถหาพบได้ง่าย

2.กระบวนการเรียน(Studying Procedure)

การจะเกิดกระบวนการเรียนรู้ได้นั้น นอกจากแรงจูงใจแล้วยังมี สิ่งเร้า และ ประสาทสัมผัส อันเป็นส่วนประกอบสำคัญซึ่งจะช่วยมนุษย์เกิดการเรียนรู้และทำความเข้าใจกับสิ่งเร้าได้ดียิ่งขึ้น

3.กระบวนการสอน (Teaching procedure)

หนึ่งในองค์ประกอบสำคัญ ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนที่ดีได้ ย่อมต้องได้การสอนอันมีประสิทธิภาพด้วย แต่หากการสอนนั้นเป็นการสอนที่ไม่มีคุณภาพ สอนงุนงง เข้าใจคนเดียว นักเรียนก็อาจไม่สามารถเข้าถึงความรู้อย่างแท้จริงได้

จุดมุ่งหมายของการเรียนรู้

การพยามฝึกฝนสิ่งต่าง ๆ ของมนุษย์เรายอมต้องมีเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายเป็นแรงผลักดันสู่ความสำเร็จซึ่งจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ประกอบไปด้วยทั้งหมดดังนี้

1.ด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain)

ผลลัพธ์จากการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ ทั้ง การกระทำ ทักษะการปฏิบัติงาน หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่ต้องการเคลื่อนไหวในการกระทำ เช่น การแข่งขันทางกีฬา เป็นต้น

2.ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain)

ผลลัพธ์จากการเรียนรู้จากการใช้สติปัญญา ในการคำนวนคิดวิเคราะห์ ประเมินสิ่งต่าง ๆ การทำความเข้าใจ การพิจารณาและ ความจำ ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องใช้ในการเรียน การทำงาน หรือการใช้การคำนวนในชีวิตประจำวัน

3.ด้านเจตพิสัย (Affective Domain )

ผลลัพธ์ทางความรู้สึกซึ่งเป็นการเรียนรู้เชิงลึกที่อาจต้องใช้ประสบการณ์เป็นส่วนใหญ่ โดยมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางความรู้สึก ทั้ง ทัศนคติ ค่านิยม ความสนใจ การใส่ใจ