หจก.หรือ บริษัทร้าง ที่ถูกขีดชื่อออกจากทะเบียน

ท่ามกลางการบริหารธุรกิจมาพร้อมกับหลักการที่ว่า ทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยง ซึ่งนอกจากจะมีบริษัทต่าง ๆ ประสบความสำเร็จให้พบเห็นกันอยู่มากมาย แต่แท้จริงแล้วก็ยังมีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนประกอบการอีกหลายแห่ง ที่ไม่ประสบความสำเร็จหรือไม่อาจสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ อย่างไรก็ตามกิจการห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทใด ซึ่งไม่ได้มีความเคลื่อนไหวทำการค้าหรือประกอบกิจการ ก็จะถูกนายทะเบียนขีดชื่อออกจากทะเบียน หากห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้น ไม่ได้ทำการค้าติดต่อกันเกินกว่า 3 ปี และไม่ได้นำส่งงบการเงินต่อสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทในทุก ๆ ปี ดังนี้แล้ว สิ่งที่จะเกิดขึ้นนั่นก็คือ การสิ้นสภาพนิติบุคคลนับตั้งแต่วันที่ถูกนายทะเบียนขีดชื่อออก อันจะส่งผลให้เจ้าของบริษัท หรือเจ้าของห้างหุ้นส่วนนั้น ไม่อยู่ในฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายต่อไป อย่างไรก็ตามในทางกฎหมายแล้ว…

สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินคืออะไร ?

การซื้อขายที่ดินในบางกรณี อาจกลายเป็นเรื่องที่มีความละเอียดซับซ้อน ซึ่งการดำเนินการไม่ใช่เรื่องง่าย ผู้ที่จะทำได้นั้นก็จำเป็นจะต้องมีความรู้ทางด้านกฎหมายเบื้องต้นในระดับหนึ่ง เนื่องจากการซื้อขายที่ดินนั้นมีช่องโหว่มากมาย ให้ผู้ไม่หวังดีสามารถเอาเปรียบได้ง่าย ๆ ประกอบกับการซื้อขายแต่ละครั้งนั้น

ทางภาระจำยอมคืออะไร ?

เรามักจะได้ยินคำว่า ภาระจำยอม ใช้กันในคดีความเกี่ยวกับที่ดินหรืออาคารบ่อย ๆ ซึ่งคำนี้ในบทบัญญัติประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1387 จะอธิบายถึงสถานะของอสังหาริมทรัพย์อันต้องตกอยู่ในภาระจำยอม อันเป็นเหตุให้เจ้าของทรัพย์นั้นต้องยอมรับผลกรรมบางประการ ที่กระทบถึงทรัพย์สินของตน หรืออาจต้องเสียไม่ก็งดเว้นการใช้สิทธิบางอย่างที่มีการระบุไว้ในกรรมสิทธิ์ของทรัพย์สินนั้น เพื่อประโยชน์แก่อสังหาริมทรัพย์อื่น