การสื่อสาร หมายถึง

มนุษย์คือสิ่งมีชีวิตที่มีการสื่อสารที่ซับซ้อน หลากหลาย เข้าใจกันได้รวดเร็ว มากที่สุดในบรรดาสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลก เนื่องจากมนุษย์เป็นสังคมและมีสติปัญญาล้ำเลิศกว่า จึงมีการวิวัฒนาการการสื่อสารจากสัญชาตญาณของมนุษย์ตั้งแต่ในอดีตจนสามารถก้าวข้ามการการสื่อสารที่เป็นมากกว่ากิริยาท่าทาง กลายมาเป็นการสื่อสารทางรหัสเสียง และ รหัสตัวอักษรได้ ซึ่งเป็นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพที่สูงกว่า สามารถทำความเข้าใจในสิ่งที่ซับซ้อนได้ง่ายกว่า ทำให้มนุษย์เกิดความพึงพอใจ และ จัดการสิ่งต่างๆได้อย่างถูกต้องเหมาะสม การสื่อสาร มีความหมายว่าอะไร? การสื่อสาร (Communication) กระบวนการเผยแพร่ หรือการ บอกต่อ เพื่อให้อีกฝ่ายเข้าใจตามสิ่งที่เราต้องการจะสื่อตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ซึ่งอาจทำได้…

การเรียนการสอน คือ

การเรียนการสอน แม้จะเป็นคำคนละความหมายที่เอามาผนวกกัน ทั้งคำว่า “การเรียน” ที่หมายถึง การเรียนรู้โดยการรับเอาข้อมูลเนื้อหาสาระ ทั้งแบบวิชาการหรือแบบความรู้ทั่วไป รวมถึง ทักษะ และ พฤติกรรม มาเก็บไว้ในสมองเพื่อนำไปใช้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม

การพัฒนาตนเอง หมายถึง

การพัฒนาตนเอง หรือ Self-development นั้นสะท้อนมาจากความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองไปในทิศทางที่ดีมีคุณภาพมากขึ้น โดยมีการกำหนดแนวทางที่ต่างไปจากพฤติกรรมเดิม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปริมาณ ความละเอียด วิธีการ

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

การจัดการทรัพยากรมนุษย์นั้นจำเป็นขนาดไหน และ จำเป็นอย่างไรที่เราต้องรู่จักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นเพราะมนุษย์คือแรงขับเคลื่อนการอยู่ร่วมกันให้ประสบผลสำเร็จในจุดมุ่งหมายต่าง ๆ ที่วางเอาไว้ ซึ่งมนุษย์นั้นค่อนข้างมีความหลากแหลาย

การจัดการเชิงกลยุทธ์

เพราะการทำธุรกิจที่ไร้แบบแผนนั้นไม่อาจก้าวหน้าไปสู่ความประสบความสำเร็จได้ โดยเฉพาะการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันที่มีการแข่งขันทางตลาดสูง ที่เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบอยู่ตลอดเวลา กลยุทธ์จึงเป็นสิ่งที่คุณต้องมีหากต้องการที่จะพาธุรกิจให้อยู่รอด และเจริญก้าวหน้า

กลยุทธ์ คืออะไร?

นอกจากการวางแผนทางธุรกิจจะช่วยให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อยากถูกต้องตามวัตถุประสงค์สู่ความสำเร็จได้แล้วนั้น หากมีการวางกลยุทธ์ด้วยจะช่วยให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จากการดำเนินการจัดวางกลยุทธ์อย่างมีระบบ

SWOT คืออะไร

หลักการบริหารไม่ว่าในองค์กรใด เรื่องที่ขาดไปไม่ได้เลยนั่นก็คือการวางแผน ซึ่งการวางแผนนั้นสามารถออกแบบได้จากหลักกลยุทธ์ใด ๆ ที่นำมาใช้หรือการนำเครื่องมือเทคนิคสนับสนุนต่าง ๆ มาใช้ โดย SWOT คือชื่อของรูปแบบการวิเคราะห์รูปแบบหนึ่งที่

กลยุทธ์การตลาด แบบ 8P คือ เคล็ดลับสู่ความก้าวหน้าของธุรกิจ

ในโลกการค้าที่มีการแข่งขันเข้มข้นสูงในปัจจุบัน การที่ธุรกิจใดนั้นจะสร้างผลประกอบการที่ดีให้เกิดขึ้นได้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการออกแบบวางแผน กลยุทธ์สำหรับการผลักดันในด้านการตลาดและ ” 8p ” นั้นก็คืออีกหลักวิธีหนึ่งสำหรับกลยุทธ์ในการทำตลาด

การทำตลาดด้วยกลยุทธ์ 7s

7s คือกลยุทธ์การทำตลาดในรูปแบบหนึ่งที่ได้มาจากแนวทางของ McKinsey ที่ว่าด้วยภาครวมของการกำหนดแผนงานเพื่อลุล่วงต่อขั้นตอนปฏิบัติ อย่างไรก็ตามจะเน้นไปที่เรื่องของการคาดการณ์แนวโน้มความน่าจะเป็น ซึ่งไม่ได้อยู่ในขั้นถึงกับคู่มือปฏิบัติงาน

อินเทอร์เน็ต หมายถึงอะไร ?

คุณยังจำได้ไหมว่าใช้อินเทอร์เน็ตครั้งแรกไปกับการทำอะไร นานแค่ไหนแล้วนับตั้งแต่เราได้รู้จักกับอินเทอร์เน็ต เชื่อว่าหลายคนเกิดมาก็คงอยู่ในยุคที่อินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งที่คนทั่วไปรู้จักและเข้าถึงทุกหนทุกแห่ง หรือบางคนอาจจะเกิดก่อนยุคที่อินเทอร์เน็ตจะเริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันเสียอีก